• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku, ze szczególnym uwzględnieniem mienia komunalnego w wymiarze analitycznym, finansowo-księgowym i prawnym.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie ewidencja mienia w JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówione zostaną prawne i finansowo-księgowe aspekty prowadzenia ewidencji mienia jednostek samorządu terytorialnego w tym gruntów, budynków, trwałego zarządu, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, a także udziałów w spółkach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat zarządzania i gospodarowania mieniem, prawidłowego prowadzenia ewidencji rachunkowej w tym analitycznej, syntetycznej oraz geodezyjnej, konieczności uzgadniania i inwentaryzowania stanów między poszczególnymi pionami i jednostkami, sprawnością obiegu dokumentów.
 • Wskazanie na przypadki typowych nieprawidłowości skutkujących naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 • Omówienie zmian w zarządzaniu mieniem, jakie nastąpiły na skutek regulacji prawnych dot. COVID-19.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – obowiązujące przepisy prawne i kierunki zmian w gospodarowaniu, ewidencjonowaniu oraz ujawnianiu w księgach, mienia jednostek samorządu terytorialnego.
 2. Zasady nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego oraz mienia przekazywanego jednostkom podległym (trwały zarząd, użytkowanie, najem) oraz zmiany wprowadzone w okresie COVID-19.
 3. Rejestry mienia wg ustawy o rachunkowości, ewidencji geodezyjnej gruntów i budynków, ustawy o gospodarce nieruchomościami (prowadzenie rejestrów przez piony merytoryczne oraz księgowe).
 4. Elementy składowe mienia ( grunty, grunty pod drogami, środki trwałe – grupy w ujęciu rachunkowym, KŚT).
 5. Problematyka wyceny składników mienia komunalnego – wartość ewidencyjna, szacunkowa, określona przez rzeczoznawcę.
 6. Ewidencjonowanie zasobu nieruchomości – zgodność ewidencji z danymi katastralnymi oraz z ewidencją księgową jednostki samorządu terytorialnego.
 7. Przykładowe rozwiązania dotyczące prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej mienia.
 8. Informacja o stanie mienia dla organu stanowiącego, a Informacja dodatkowa do bilansu.
 9. Podstawowe zasady inwentaryzacja mienia, ze szczególnym uwzględnieniem inwentaryzacji gruntów, budynków i innych środków trwałych wchodzących w skład zasobu mienia komunalnego.
 10. Ujęcie bilansowe i informacja dodatkowa  –  Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
 11. Przykłady nieprawidłowości w zakresie ewidencjonowania i inwentaryzacji wybranych składników mienia (NIK, RIO).
 12. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników urzędów gmin, powiatów – specjalistów działów księgowości, pionów administracyjnych, gospodarki nieruchomościami, geodezji (prowadzących ewidencję analityczną, syntetyczną, rodzajową oraz ewidencję zasobu, uczestniczących w procesach zarządzania mieniem), pracowników opracowujących informację o stanie mienia, dodatkowe informacje do bilansu dot. struktury, wartości i zmian w aktywach JST, przewodniczących i członków komisji inwentaryzacyjnych, audytorów, kontrolerów wewnętrznych, radnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca z ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 19 maja 2022 r.