Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie istotne z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami dotyczące zasad przyłączania nieruchomości do kanalizacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione obowiązujące podstawy prawne budowy i przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, zakres obowiązków i uprawnień podmiotów publicznych (gmin, związków gmin), źródła finansowania budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pojęcia sieci, przyłączy wraz z uchwałą S.N., stanowiącą zasadę prawną, a obejmującą pojęcia przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z ich źródłami finansowania. Przedmiot zajęć obejmuje również przeanalizowanie opłat adiacenckich i podstaw oraz formy ich naliczania przez gminy, w tym uchwałę rady gminy i wydawane między innymi na jej podstawie decyzje administracyjne związane z w/w opłatami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Wskazanie podstaw prawnych regulujących przyłącz do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegu przepisów różnych ustaw, kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych, obowiązków ciążących na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwa sądowego z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawna budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych – sieci:
• Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU 2016r., poz. 250 ze zm.), ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. ze zm.), ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DzU z 27 stycznia 2015 r., poz. 139 ze zm.).
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych: prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno- kanalizacyjnej w praktyce wykonywania zadań własnych.
3. Podstawy prawne i zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci:
• uchwały rad gmin i orzecznictwo sądowe.
4. Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.
5. Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.
6. Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną: zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci.
7. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotycząca definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego: skutki prawne i faktyczne dla gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialni za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 2 listopada 2021 r.