Zezwalanie na usuwanie drzew w lasach niepaństwowych. Nadzór organów oraz prawa właścicieli lasów

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są lasy niepaństwowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Wydawanie decyzji administracyjnych zezwalających na (lub nakazujących) usuwanie drzew w lasach niepaństwowych może być oparte o kilka odmiennych prawnie sytuacji i w związku z tym różna będzie podstawa prawna ich wydania. W praktyce wiele sytuacji z zakresu gospodarki leśnej może być różnie interpretowanych, co niejednokrotnie budzi dylematy co do podstaw prawnych, na których należy oprzeć się przy wydawaniu decyzji administracyjnych zezwalających na usuwanie drzew w lasach. W szczególności trudne są sytuacje dotyczące wycinki drzew w zakresie nieujętym w UPUL lub inwentaryzacji stanu lasu. Częstym problemem są rozbieżności w dokumentach planistycznych z zakresu gospodarki leśnej, a rzeczywistym stanem drzewostanu na gruncie. W wielu przypadkach nieoczywista jest kwestia inicjatywy wszczęcia postępowań administracyjnych dotyczących usuwania drzew w lasach. Ww. niejasności i trudności będą omówione na szkoleniu oraz zostaną przedstawione przykłady możliwych do zastosowania rozwiązań mieszczących się w granicach prawa i jednocześnie pozwalających uwzględniać interes właścicieli lasu. Ponadto będzie możliwość przedyskutowania indywidualnych postępowań przedstawionych przez uczestników spotkania – na zasadzie analizy przypadku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas zajęć omówione będą kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony. Ponadto omówione zostaną zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.

zwiń
rozwiń
Program

I. Podstawowe obowiązki właściciela lasu.
1. Zachowanie ciągłości lasu.
2. Zrównoważona gospodarka leśna.
3. Ochrona lasu.
II. Podmioty administrujące lasami.
1. Minister Środowiska.
2. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.
3. Starosta.
4. Inni.
III. Obowiązki starosty wynikające z nadzoru nad lasami prywatnymi.
1. Możliwość powierzenia nadzoru nad lasami prywatnymi Nadleśniczemu – możliwy do scedowania zakres kompetencji.
2. Planowanie gospodarki leśnej.
3. Wykonywanie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.
4. Nadzorowanie prawidłowego wykonywania dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki leśnej.
5. Nadzór nad pozyskaniem i cechowanie drewna.
6. Nakazywanie właścicielom lasu wykonywania niezbędnych działań w lesie.
7. Wydawanie decyzji zezwalającej na pozyskanie drewna niezgodnie z UPUL.
8. Wykonywanie nadzoru w sytuacji braku dokumentów planistycznych.
IV. Procedury wydawania decyzji administracyjnych z zakresu wykonania prac w lesie.
1. Zasady wszczęcia postępowań.
2. Strony postępowań i ich informowanie.
3. Przeprowadzenie czynności dowodowych i administracyjnych.
4. Zawiadomienie o zgromadzeniu dowodów.
5. Wydanie decyzji.
6. Kontrola wykonania prac.
V. Sporządzenie UPULi i inwentaryzacji stanu lasu.
1. Standardy wykonywania dokumentacji.
2. Możliwości finansowania sporządzania dokumentacji planistycznych.
3. Ważność opracowań planistycznych.
4. Wprowadzanie w życie ustaleń wynikających z dokumentacji planistycznych.
VI. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do urzędników starostw oraz pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zaangażowanych w planowanie i nadzorowanie gospodarki leśnej w lasach prywatnych, w tym w wydawanie decyzji zezwalających właścicielowi lasu na usuwanie drzew. Szkolenie jest także skierowane do właścicieli lasów niepaństwowych, w szczególności gminnych i prywatnych. Omówione będą także kwestie podejmowania działań koniecznych dla zachowania dobrego stanu lasu i jego ochrony. Ponadto omówione zostaną zasady Dobrej Praktyki w Zakresie Gospodarki Leśnej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biolog, pedagog. Ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody, wody powierzchniowe. Wykładowca dysponujący doświadczeniem nabytym w instytucjach i urzędach państwowych, w tym w korpusie SC. Pracował m.in. w Parku Narodowym, PGL Lasy Państwowe, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, PGW Wody Polskie. Od 2014 r. współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 maja 2021 r.