• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpowiedzialne zarządzanie drzewami i terenami zieleni w gminie

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia wydziałów ochrony środowiska jest procedura administracyjna związana z usuwaniem drzew i krzewów. Szkolenie, które proponujemy ma za zadanie pomóc urzędnikom w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem zadrzewieniami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przedstawienie problemu zarządzania zielenią zgodnie z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami społecznymi. Podczas zajęć:
• Omówimy potrzeby skutecznego zarządzania zielenią oraz narzędzia ułatwiające takie zarządzanie.
• Przeanalizujemy zagadnienia dotyczące zarządzania zielenią wynikające nie tylko z rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, ale także innych ustaw.
• Przedstawimy kwestie związane z pielęgnacją oraz ochroną zadrzewień, a także elementów przyrody związanych z drzewami i terenami zieleni, zarówno w odniesieniu do obszarów zurbanizowanych, jak i wiejskich.
• Wskażemy także pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań, skarg czy uniemożliwiających wykonanie otrzymanej decyzji.
Zagadnienia zostaną omówione zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie informacji dotyczących zarządzania zielenią, w tym usuwania drzew (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody) w kontekście innych przepisów i orzeczeń sądowych (np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych), ochrony zadrzewień.
• Zapoznanie się z tak problematycznymi zagadnieniami jak terminy i zakres prowadzenia prac w obrębie drzew, kompensacja przyrodnicza, oględziny, dodatkowe zezwolenia, zgłoszenia, analiza rozwiązań alternatywnych.
• Poznanie przykładowych dobrych praktyk związanych z zarządzaniem zadrzewieniami.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych – zawierających m.in. omówione przepisy ze wskazaniem zagadnień problematycznych, analizowane zagadnienia problematyczne związane z usuwaniem drzew, wykaz orzeczeń sądowych, przykładowe wzory rozstrzygnięć administracyjnych, wezwań, protokołów.
• Poznanie odpowiedzi miedzy innymi na następujące pytania:
- Jak zarządzać terenami zieleni? Kto nimi zarządza? Dlaczego trzeba chronić drzewa?
- Jakie kompetencje posiadają organy wydające zezwolenia na usunięcie drzew?
- W jaki sposób korzystać ze standardów i dobrych praktyk poruszających problem usuwania oraz pielęgnacji drzew?
- Czym jest błękitno-zielona infrastruktura? Dlaczego tak ważne jest rozbetonowywanie miast?
- Jakie obowiązki ma organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew?
- Czy zapewnienie bezpieczeństwa i umożliwienie realizacji inwestycji zawsze musi się wiązać z usunięciem drzew?
- Czy każde drzewo da się/należy usunąć?
- Jak typować drzewa do usunięcia? Czy warto walczyć o istniejące drzewa? Jakie są przesłanki do wydania odmowy usunięcia drzew?
- Czy zezwolenie na usunięcie drzew może być zastąpione innym?
- Które zezwolenie uzyskiwanie podczas realizacji inwestycji jest najważniejsze?
- Czy do „zamknięcia kwestii środowiska przyrodniczego” wystarczy tylko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?
- Kto może występować z wnioskiem o usunięcie drzew? Czy każdy ze współwłaścicieli musi wyrazić zgodę na usunięcie drzew?
- Czym jest kompensacja przyrodnicza? Jaki jest jej cel? Kto jest odpowiedzialny za kompensacje przyrodnicze? Kiedy się nakłada kompensację przyrodniczą?
- I wiele innych …

zwiń
rozwiń
Program

1. Zarządzanie zielenią.
• Na czym polega zarządzanie zielenią? Dlaczego zielenią należy zarządzać? Czy zarządzanie zielenią to tylko kwestie usuwania drzew i wykonywania nowych nasadzeń?
• Kto zarządza zielenią? Podstawy prawne i zakres działania.
• Jakie są narzędzia pozwalające na skuteczne zarządzanie zielenią?
• Współpraca pomiędzy organami i różnymi jednostkami organizacyjnymi (budżetowymi, fundacjami, stowarzyszeniami).
• Czy przepisy prawne regulują wszystko?
2. Funkcje drzew i obszarów biologicznie czynnych.
• Dlaczego powinniśmy chronić drzewa?
• Czym jest błękitno-zielona infrastruktura?
• Dlaczego rozbetonowywanie miast jest koniecznością?
3. Czy zawsze należy usuwać drzewa?
• Czy usunięcie drzew jest jedynym rozwiązaniem?
• Czy zapewnienie bezpieczeństwa i umożliwienie realizacji inwestycji zawsze musi się wiązać z usunięciem drzew?
• Jak typować drzewa do usunięcia?
• Jakie są przesłanki do wydania zgody/odmowy usunięcia drzew?
• Gdzie są granice organu wydającego zezwolenia na usunięcie drzew w zakresie zbierania i oceny materiału dowodowego?
• Czy warto walczyć o istniejące drzewa?
• Usuwanie drzew, a inne decyzje administracyjne.
4. Kompensacja przyrodnicza.
• Czym jest kompensacja przyrodnicza? Jaki jest jej cel?
• Kiedy się nakłada kompensację przyrodniczą?
• Jak ustalać kompensację przyrodniczą w przypadku usuwania drzew?
• Jakie są ograniczenia przy nakładaniu kompensacji przyrodniczej?
• Czy można odmówić wykonania kompensacji przyrodniczej?
5. Usuwanie drzew jako postępowanie administracyjne – kluczowe zagadnienia. 
• Postępowania administracyjne, które regulują kwestie dot. usuwania drzew (zezwolenie na usunięcie drzew, ZRID, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
• Wszczęcie postępowania.
• Ustalenie stron postępowania.
• Ustalenie przedmiotu postępowania.
- Wniosek/zgłoszenie.
- Wizja terenowa.
• Materiał dowodowy.
- Czy wszystko jest dowodem w sprawie?
- Jak zebrać i właściwie rozpatrzeć materiał dowodowy?
- Jak ocenić ekspertyzę?
- Kto, komu i kiedy zleca wykonanie ekspertyzy?
- Plany inwestycji.
• Treść rozstrzygnięcia.
• Terminy.
- Proceduralne - wynikające z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
- Materialne - wynikające z przepisów prawa materialnego.
- „Praktyczne” – kiedy najlepiej wykonywać pewne prace.
- Zmiany terminów.
6. Usuwanie drzew w kontekście form ochrony przyrody. 
• Ochrona gatunkowa (w tym problem ptaków i gniazd).
• Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu.
• Pomniki przyrody i użytki ekologiczne.
7. Dyskusja i pytania od uczestników szkolenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik sektora administracji publicznej, były członek Korpusu Służby Cywilnej. Trener i orzecznik administracyjny, z wieloletnim stażem, związany z zagadnieniami z zakresu zarządzania zielenią, formami ochrony przyrody oraz melioracjami. Przyrodnik, miłośnik drzew i postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2023 r.