• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Aneksy do arkuszy organizacji – jak prawidłowo zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją? Optymalizacja wydatków

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie podczas którego omówione zostaną aneksy do arkuszy organizacyjnych placówki oświatowej (przedszkola, szkoły) i ich wpływ na finanse JST oraz organu prowadzącego.

Ważne informacje o szkoleniu

Arkusze organizacyjne placówek oświatowych zostały zatwierdzone przez samorząd wiosną. Nowelizacje prawne, m. in. wprowadzenie standardów specjalistów, jak również zmiany stanów faktycznych i organizacyjnych dotyczących placówek oświatowych, w tym planowanych do zatrudnienia nauczycieli, wymuszają konieczność dokonania zmian w zatwierdzonych arkuszach. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego skupimy naszą uwagę na aneksach i możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Podczas szkolenia omówimy zmiany, które mogą być podejmowane w ciągu roku szkolnego. Wyjaśnimy prawne aspekty budowy i modyfikacji arkusza oraz wpływ poszczególnych zapisów w tym dokumencie na efekt finansowy zaprojektowanej organizacji pracy szkoły oraz na finanse organu prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnimy, jakie zmiany należy wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na 30 września).
 • Wskażemy, jak zmiana organizacji pracy szkoły w związku ze standardami nauczycieli wpływa na wysokość subwencji, koszt funkcjonowania placówki oświatowej oraz finanse organu prowadzącego.
 • Problematykę dotyczącą finansów wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej strony pokażemy, jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy, jak decyzje, które podejmuje zarówno dyrektor, jak i samorząd, wpływają na finanse jednostki, czyli na wydatki i dochody pochodzące z subwencji.
 • Dzięki poznaniu zależności pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją, które będą omawiane podczas szkolenia, zdobędą Państwo wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.
 • Podczas szkolenia wytłumaczymy m. in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową.
 • Wskażemy:
 • na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową,
 • jakie dane wpływają na jej wysokość,
 • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji,
 • jak samorząd, na podstawie danych z arkusza, może zoptymalizować wydatki na oświatę.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania prawne.
 2. Zmiany konieczne i możliwe do przeprowadzenia w ciągu roku szkolnego.
 3. Standardy specjalistów.
 4. Zajęcia wspomagające po COVID-19.
 5. Podział na grupy:
  • Języki.
  • WF.
  • Informatyka - komputer – tańsze rozwiązanie od godziny pracy nauczyciela.
 6. Oddziały i ich wielkość:
  • Przedszkole.
  • Klasy I-III szkół podstawowych.
  • Przyjęcie ucznia z obwodu w ciągu roku szkolnego.
  • Oddziały integracyjne, specjalne, sportowe, dwujęzyczne.
 7. Oddziały łączone.
 8. Nauczanie indywidualne.
 9. Nowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający.
 10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Zmiany w organizacji w trakcie roku szkolnego.
 11. Świetlica szkolna.
 12. Internat.
 13. MOW, MOS, SOSW i SOW.
 14. Wynagrodzenia nauczycieli.
 15. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum, wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 16. Godziny ponadwymiarowe:
  • Korzyści i ograniczenia.
  • Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 17. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 18. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora, a samorządu. Wpływu awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
 19. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 20. Arkusz organizacji, wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności:
  • Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
  • Jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • Jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
 21. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji - na co należy uważać?
 22. Pytania i konsultacje.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 września 2022 r.