• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Arkusze na rok szkolny 2024/2025 z uwzględnieniem zmian w prawie

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli prawidłowo przygotować arkusz organizacyjny szkoły, czy przedszkola po nowelizacji przepisów.

Ważne informacje o szkoleniu

Nadszedł czas, kiedy szkoły i przedszkola opracowują projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025, a organy prowadzące będą dokonywać ich analizy i zatwierdzenia. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które umożliwi zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji tak, aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując jednocześnie system wynagradzania nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy z obszaru opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 • Oprócz prawnych aspektów skupimy się na aspekcie finansowym arkusza. Wytłumaczymy m. in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową.
 • Wskażemy, na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową, jakie dane wpływają na jej wysokość, jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji oraz jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę.
 • Przedstawimy możliwości konstrukcji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli).
 • Wyjaśnimy, jakie zmiany wprowadzić do arkusza, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych SIO na dzień 30 września).
 • Szkolenie będzie połączeniem prawnych aspektów budowy arkusza z uwzględnieniem efektów finansowych. Finanse wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Objaśnimy, jak decyzje, które podejmuje dyrektor i samorząd wpływają na finanse, tj. na wydatki i dochody z subwencji. Znajomość zależności pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją jest niezbędna do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania prawne.
 2. Harmonogram opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
 3. Wzór arkusza organizacji. Informacje wymagane przepisami prawa. Informacje dodatkowe. Przypadek przedszkola i szkoły.
 4. Oddziały i ich wielkość:
  • Przedszkole.
  • Klasy I-III szkół podstawowych.
  • Integracyjne.
  • Specjalne.
  • Sportowe.
 5. Oddziały łączone.
 6. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
 7. Ramowe plany nauczania: obowiązkowe zajęcia edukacyjne; dodatkowe zajęcia edukacyjne; zajęcia rewalidacyjne; zajęcia w ramach kkz; zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów; godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.
 8. Nauczanie indywidualne.
 9. Świetlica szkolna.
 10. Internat.
 11. Wynagrodzenia nauczycieli.
 12. Wymiary etatów nauczycieli. Pensum wynikające z przepisów prawa. Pensum ustalane przez organ prowadzący. Pensum łączone. Przykłady i kalkulator.
 13. Etat przeliczeniowy.
 14. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa? Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
 16. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Punkt widzenia dyrektora a samorządu. Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną samorządu. Kalkulator.
 17. Kwalifikacje nauczycieli – klucz do oszczędnego budżetu.
 18. Wpływ zapisów w arkuszu na budżet szkoły i budżet samorządu. Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
 19. Arkusz organizacji a wydatki szkoły a wysokość subwencji oświatowej – zależności:
  • Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową?
  • Jakie dane wpływają na jej wysokość?
  • Jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
 20. Dane wykazane w arkuszu organizacji a dane w SIO – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy uważać?
 21. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lutego 2024 r.