• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Bony na zakup laptopów dla nauczycieli, laptopy dla uczniów, jednorazowa nagroda dla nauczycieli, przywrócenie wcześniejszej emerytury nauczycieli, utworzenie dodatkowej lokalizacji realizacji zajęć w szkołach ponadpodstawowych oraz inne zmiany w przepisach oświatowych, wchodzące w życie w roku szkolnym 2023/2024

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie poświęcone będzie nowym regulacjom ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz najnowszym zmianom wprowadzonym w przepisach oświatowych, w tym w Karcie Nauczyciela, w ustawie o zmianie ustawy Karta nauczyciela a także w ustawie Prawo oświatowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Ostatnie przyspieszenie zmian wprowadzanych w obowiązujących przepisach oświatowych oraz pojawienie się nowych przepisów stawia przez organami prowadzącymi oraz dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych nowe zadania.
Prawidłowa realizacja nowych procedur wymaga ich znajomości, a krótki termin wejścia w życie nowych przepisów jest dodatkowym wyzwaniem dla podmiotów zaangażowanych w ich realizację.
W trakcie naszego spotkania dokonamy analizy nowych przepisów, z naciskiem na praktyczne wskazówki odnoszące się do ich wprowadzenia w życie. Materiał przekazany uczestnikom szkolenia będzie zawierał przykłady dokumentów powstających w ramach procedury wsparcia kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Program

1.Zasady i tryb przyznawania wsparcia uczniom i nauczycielom na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz nauczycieli.
2.Bon dla nauczyciela na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego:
-nauczyciele uprawnieni do otrzymania wsparcia oraz z niego wykluczeni,
-wartość oraz okres ważności bonu,
-wniosek nauczyciela o otrzymanie wsparcia w postaci bonu,
-oświadczenie nauczyciela składane przed otrzymaniem bonu,
-zadania organu prowadzącego związane z przekazaniem bonu, w tym wprowadzenie danych nauczyciela do systemu teleinformatycznego,
-procedura związana z realizacją bonu, zasady płatności bonem za zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego,
-obowiązki przedsiębiorcy realizującego bon,
-postępowanie przy skorzystaniu nauczyciela z prawa do odstąpienia od umowy,
-omówienie rozporządzeń wykonawczych.
3.Przekazanie laptopów uczniom klasy IV szkół podstawowych:
-uprawnieni do otrzymania laptopów,
-procedury postępowania w przypadku za małej lub za dużej liczby otrzymanych laptopów,
-umowa przekazania laptopa zawierana pomiędzy Ministrem Cyfryzacja a organem prowadzącym,
-wydanie przez organ prowadzący upoważnień do odbioru laptopów w szkole oraz podpisania umów z rodzicami,
-omówienie zapisów umowy przekazania laptopa na własność rodzica oraz umowy użyczenia,
-protokół przekazania laptopa,
-postępowanie w sytuacji zmiany przez ucznia klasy lub szkoły,
-5 letni zakaz czynności rozporządzających laptopem,
-uczeń klasy objętej wsparciem, który otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowych,
-omówienie rozporządzeń wykonawczych.
4.Ustawa z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw:
-Zmiany w Karcie zmiana sposobu naliczania odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów, rencistów i nauczycieli korzystających za świadczeń kompensacyjnych,
-nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli, w tym uprawnieni, termin wypłaty, źródło finansowania, szczegółowe warunki udzielenia dotacji na wypłatę nagrody nauczycielom szkół, przedszkoli, placówek prowadzonych przez podmiot niebędący JST.
5.Nauczyciela na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw:
-zmiany w zakresie oceny pracy nauczyciela oraz przygotowania do zawodu nauczyciela,
-przejście nauczyciela na wcześniejszą emeryturę,
-warunki zatrudnienia nauczyciela emeryta korzystającego z wcześniejszej emerytury.
6.Zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) w zakresie skrócenia stażu pracy nauczyciela kontraktowego.
7.Zmiany w Prawie oświatowym na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
-udział przedstawiciela organu stanowiącego JST w komisji konkursowej na dyrektora szkoły,
-nowy warunek przy łączeniu szkół w zespół,
-dodatkowe lokalizacje prowadzenia zajęć w szkołach ponadpodstawowych w roku szkolnym 2023/2024 – uchwała organu stanowiącego JST.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych - zarówno publicznych jak i niepublicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Zgłoszenia
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 14 września 2023 r.