Centra Usług Wspólnych w praktyce - funkcjonowanie, obsługa, realizacja zadań, gospodarka finansowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będzie funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i związana z tym optymalizacja wydatków w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie samorządów tworzeniem centrów usług wspólnych. Głównym celem utworzenia wspólnej obsługi jest racjonalizacja i obniżenie kosztów funkcjonowania organizowanej obsługi. Kluczowym wydatkiem są oczywiście wynagrodzenia pracowników, bowiem wspólna obsługa stwarza możliwość uniknięcia powielania czynności i zmniejszania tym samym niepotrzebnych kosztów. Uruchomienie CUW-u pozwala lepiej wykorzystać zasoby kadrowe oraz skoncentrować się na realizacji statutowych zadań. Dyrektorzy jednostek oraz samorządowcy mają jednak wątpliwości co do poszczególnych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania CUW-u w zakresie m.in. organizacji czy kwestii odpowiedzialności, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert przedstawi odpowiedzi na te i inne nurtujące Państwa pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i  prowadzącym jest jst.
 • Poznanie zasad prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Omówienie zasad i mechanizmów prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centra usług wspólnych.
 • Otrzymanie w postaci elektronicznej wzorów dokumentów – w tym zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

 

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące tworzenia i funkcjonowania CUW:

 • Jak przebiega proces obsługi, jakie procedury go regulują?
 • Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową nowej jednostki?
 • Co z inwentaryzacją?
 • Jaki jest zakres wspólnej obsługi?
 • Jakie są kompetencje i uprawnienia kierownika CUW, a jakie kierownika jednostki obsługiwanej?
 • Jak prawidłowo zorganizować kwestie operacyjne?
 • Czy możliwe jest oddzielenie kwestii zaciągnięcia zobowiązania (co może robić tylko kierownik jednostki obsługiwanej) od kwestii technicznej, czyli realizacji przelewu środków, co miałaby wykonywać już jednostka obsługująca?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych jst:

 • stosowne uchwały  organu stanowiącego jst,
 • porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zakres odpowiedzialności adekwatny do ilości realizowanych zadań.

3. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
4. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi:

 • rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW - zasady ich tworzenia, statut, zakres regulaminu organizacyjnego,
 • zakres porozumienia jednostki obsługującej i instytucji kultury oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.

5. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika samorządowego CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez centrum. Zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW.
6. Główny księgowy w CUW. Kompetencje i odpowiedzialność głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych:

 • zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości samorządowemu centrum usług wspólnych,
 • zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego,
 • zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości,
 • polityka rachunkowość jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych.

7. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi. Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do samorządowego centrum usług wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
8. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez samorządowe centrum usług wspólnych - zakres obowiązków, jaki może przejąć kierownik jednostki obsługującej CUW:

 • obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi,
 • obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku  wspólnej obsługi,
 • polityka rachunkowości w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność,
 • polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi  – zakres, zadania, odpowiedzialność.

9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych.
10. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele gmin i powiatów, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy i główni księgowi, pracownicy CUW -zarówno jednostek obsługi szkół i placówek, jak i innych jednostek organizacyjnych w samorządach, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych, radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej.

 

zwiń
rozwiń