• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Czas pracy nauczycieli oraz rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych

Zapraszamy Państwo na szkolenie z kategorii oświata, którego przedmiotem będzie czas pracy nauczycieli.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozliczanie czasu pracy nauczycieli, w tym w ramach zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, a także związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym ciągle budzą wiele wątpliwości. Równie kłopotliwe jest ustalanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, w tym nauczycieli realizujących tzw. etat łączony, czy za godziny tzw. doraźnych zastępstw. Wątpliwości pojawiają się również w zakresie wynagrodzenia przysługującego za pracę wykonaną, płatne zwolnienia od pracy czy za gotowość do pracy. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego te i inne zawiłości dotyczące czasu pracy nauczycieli wyjaśni ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, autor opinii prawnych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie kadry zarządzającej oświatą, a także nadzorującej, w imieniu organu prowadzącego jednostki oświatowe, do realizacji zadań z obszaru prawa pracy w oświacie związanego z czasem pracy nauczycieli w szkołach, w przedszkolach czy placówkach.
  • Przybliżenie zasad rozliczania godzin, w tym rozliczania płatności za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne w kontekście sytuacji, które mogą się pojawić w jednostce systemu oświaty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie - uwarunkowania formalno-prawne.
2. Status jednostki - feryjna/nieferyjna.
3. Status pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach samorządowych.
4. Status pracowników zatrudnionych w szkołach i przedszkolach nie prowadzonych przez samorządy.
5. Pracodawca – kto jest pracodawcą dyrektora szkoły/przedszkola samorządowego?
6. Pojęcia czasu pracy, dobowej normy czasu pracy i tygodniowej normy czasu pracy.
7. Pojęcie stanowiska pracy w szkole/przedszkolu i związanego z nim pensum dydaktycznego na poszczególnych stanowiskach.
8. Pensum dydaktyczne a dobowa i tygodniowa norma czasu pracy.
9. Elementy czasu pracy w ramach:

  • zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
  • innych zajęć i czynności, wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych, uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
  • zajęć i czynności związanych z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

10. Określanie pensum dydaktycznego przez organ prowadzący w stosunku do wybranych nauczycieli.
11. Obniżanie pensum dydaktycznego – zakres podmiotowy i przedmiotowy.
12. Czas pracy nauczyciela legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności.
13. Pojęcie godziny ponadwymiarowej i zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom.
14. Sposób ustalania stawki indywidualnego zaszeregowania nauczyciela.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli, poradni i innych jednostek oświatowych, pracownicy realizujący obowiązki z zakresu prawa pracy w tych jednostkach (odpowiedzialni za kadry, naliczanie płac), sekretarze szkół i przedszkoli, pracownicy odpowiedzialni za kadry i płace w CUW-ach, urzędach gmin/miast, starostwach powiatowych, pracownicy nadzorujący sprawy edukacji w samorządach oraz inni pracownicy samorządowi, odpowiedzialni np. za nadzór czy kontrole w jednostkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu  prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.