• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ważne informacje o szkoleniu

Gmina realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z tą ustawą pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby, które chciałyby usystematyzować i utrwalić wiedzę z zakresu dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników. Uczestnicy, którzy wezmą udział w zajęciach w formule stacjonarnej ugruntują również swoją wiedzę z zakresu przepisów procedury wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, a także pomoże m.in. w ustaleniu prawidłowych kwot dofinansowania w związku z waloryzacją świadczeń. Szkolenie w wersji stacjonarnej to możliwość bezpośredniego kontaktu i konsultacji z ekspertem problematycznych kwestii oraz wzajemna wymiana doświadczeń w zakresie realizacji przepisów dotyczących dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie aktualnego stanu prawnego, a także zmian w wysokości dofinansowania w związku z waloryzacją kwot dofinansowania kształcenia młodocianych.
  • Zapoznanie uczestników z problemami związanymi z wypełnianiem formularzy, a także przedstawienie kwestii dotyczących wzoru nowego zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis.
  • Omówienie spraw związanych z aspektem pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących dofinansowania, zawieszania i zakończenia działalności oraz ich statusie w kontekście przepisów o pomocy de minimis.
  • Przedyskutowanie kwestii ukierunkowanych na wymagania związane z wymaganymi dokumentami do wniosku, jego poprawności, a także udzielenie pomocy prawnej uczestnikom.
  • Wskazanie i omówienie najczęściej pojawiających się problemów.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Aktualny stan prawny dotyczący problematyki dofinansowania kształcenia młodocianych.
2.  Rozszerzająca interpretacja pojęcia rzemieślnika w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego.
3.   Wpływ statusu instruktora nauki zawodu na ocenę statusu pracodawcy.
4. Zmiany w ustawie o rzemiośle: nowe pojęcie rzemieślnika, spółki rzemieślnicze.
5. Definicja rzemieślnika a prawidłowość zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego.
6.   Zmiany w wysokości dofinansowania dla niektórych zawodów -10 000 zł.
7.  Waloryzacja kwot dofinansowania kształcenia młodocianych – problemy związane z wypłatą świadczeń.  
8. Zakres informacji przekazywanych przez podmiot ubiegający się o pomoc „de minimis”.
9. Sposób wypełnienia informacji - instrukcja „krok po kroku”:
a. formularz dotyczący sytuacji ekonomicznej podmiotu (część B), 
b. formularz dotyczący działalności gospodarczej podmiotu (część D), 
c. formularz dotyczący pomocy otrzymanej (część E).
10.   Najważniejsze problemy praktyczne z wypełnianiem formularzy dotyczącym „pomocy de minimis”:
a. aktualne zasady udzielania informacji dla spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej i komandytowo - akcyjnej,
b. rodzaje powiązań miedzy firmami dających podstawę do uznania za jedno przedsiębiorstwo - zakres informacji, informacje o łączeniu, przejęciu i powstaniu wnioskodawcy.
11.  Zaświadczenie o udzieleniu pomocy „de minimis”.
12. Kto jest pracodawcą? Zakończenie i zawieszenie działalności a prawo do dofinansowania.
13. Różnica miedzy pracodawcą a przedsiębiorcą w świetle przepisów o pomocy „de minimis”.
14. Jakie wymogi muszą spełnić pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia.
15. Wniosek o dofinansowanie – kiedy jest kompletny i poprawny pod względem formalnym?
16.  Jakich dokładnie dokumentów żądać od pracodawcy? Przygotowanie kompletu dokumentów.
17.  Przyznawanie dofinansowania do kosztów kształcenia (decyzja)-jak prawidłowo ustalić wysokość dofinansowania?  
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracownicy izb rzemieślniczych oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze placówek oświatowych i organów administracji publicznej. Pedagog i wykładowca uniwersytetu wrocławskiego oraz uniwersytetu opolskiego. Szkoleniowiec, prowadzący od 15 lat liczne warsztaty, seminaria dla kadry administracji publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie OśrodkaKatowice, ul. Moniuszki 7, III piętro.

Cena: 429 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Rabat 20% dla członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 sierpnia 2022 r.