• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – z uwzględnieniem zmian w zakresie pomocy de minimis wchodzących w życie w 2024 roku

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 30 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ważne informacje o szkoleniu

Rozpatrzenie wniosku pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika to jedna z bardziej skomplikowanych procedur realizowanych przez pracowników gminy, wymagająca znajomości m.in. przepisów ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu pracy, ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz całego zestawu rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. Dofinansowanie udzielane pracodawcom będącym przedsiębiorcami stanowi pomoc de minimis i podlega regulacjom prawa unijnego. W powyższym zakresie od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
Ostateczne rozstrzygnięcie w sprawie dofinansowania przybiera formę decyzji administracyjnej, a jej wydanie poprzedzone jest czynnościami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego. Stosowanie tak szerokiego zakresu przepisów prawa wymaga ich znajomości i umiejętności praktycznego stosowania. W trakcie szkolenia zostaną omówione kolejne kroki rozpatrywania wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika – w praktycznym ujęciu, od wpłynięcia/przyjęcia wniosku do wydania decyzji administracyjnej, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie pomocy de minimis.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem nowych regulacji w zakresie udzielania pomocy de minimis oraz nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do realizacji procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
• Wskazanie dokumentów jakie należy przygotować do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz warunków, jakie musi spełniać pracodawca, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.
• Materiały szkoleniowe obejmują katalog przykładowych dokumentów powstających w trakcie realizacji procedury dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
• Na szkoleniu otrzymacie Państwo między innymi odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jaka jest różnica pomiędzy dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianego pracownika udzielanym pracodawcy będącemu przedsiębiorcą, a dofinansowaniem udzielanym osobie, która zlikwidowała działalność gospodarczą?
 • Czy wniosek o dofinansowanie złożony przez spółkę cywilną musi być podpisany przez wszystkich wspólników?
 • W jaki sposób ustalić, czy pracodawca jest rzemieślnikiem?
 • Jaki egzamin zdaje młodociany pracownik w sytuacji realizacji nauki zawodu u kilku pracodawców posiadających różny status (będących i niebędących rzemieślnikami)?
 • Czy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika udzielone pracodawcy, który zawiesił działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis?
 • W jakich przypadkach wymagane jest uzupełnienie Tabeli D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis?
 • Czy szkoła może być pracodawcą dla młodocianego pracownika?
 • Czy OHP otrzymuje dofinansowanie w ramach pomocy de minimis?
 • Czy wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od faktycznych kosztów poniesionych na ten cel przez pracodawcę?
 • Jakie zmiany wprowadza w życie nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
2. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników – analiza art. 122 ustawy Prawo oświatowe.
3. Omówienie przesłanek warunkujących uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:
• zawarcie umowy z młodocianym pracownikiem,
• prowadzenie instruktarzu przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami,
• zdanie właściwego egzaminu przez młodocianego pracownika.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego i niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
5. Definicja pojęcia „rzemieślnik” – analiza na podstawie przykładów.
6. Szczegółowe omówienie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, na podstawie obowiązujących przepisów.
7. Wysokość dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników:
• waloryzacja kwoty dofinansowania w 2024 roku,  
• kwota dofinansowania związana z nauką zawodu prowadzoną w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.
8. Nowa organizacja egzaminów zawodowych i czeladniczych od 2022 roku i jej wpływ na terminy składania wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
9. Materialno-prawny charakter terminu na złożenie przez pracodawcę wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.  
10. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
11. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis:
• kończący się okres obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,
• nowe Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023r w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy de minimis, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2024 roku – szczegółowe omówienie zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego Rozporządzenia,
• obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – szczegółowe omówienie zawartości formularza informacji przedstawianych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o pomoc de minimis,
• dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
• sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis, z uwzględnieniem zmiany rozporządzenia w tej sprawie,
• obowiązek umieszczania informacji o udzieleniu pomocy publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
12. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej.
13. Wybrane elementy procedury postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
14. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
15. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.
16. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz centrów usług wspólnych zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta. Autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych. Trenerka szkoleń z branży oświatowej, wysoko oceniana przez ich uczestników. Ekspertka Forów Oświaty działających przy ośrodkach FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Przy zgłoszeniach do 30 stycznia 2024 r. obowiązuje cena promocyjna 399 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 7 lutego 2024 r.