• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - zadania gmin i szkół, orzecznictwo sądowe, postępowanie egzekucyjne w administracji

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione i omówione zadania JST oraz dyrektorów szkół związane z działaniami dotyczącymi realizacji i kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki jest jednym z istotnych zadań jst i jednostek oświatowych. Ostatnie zmiany prawa wpływają na sposób realizacji tego zadania, zarówno przez jst, jak i dyrektorów placówek. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udokumentowania kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki z uwzględnieniem trudności, wynikających ze zmiennych form kształcenia.

Uczestnicy zajęć:

 • Poznają problematyczne kwestie związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 • Zdobędą wiedzę na temat zaktualizowanych przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie dotyczącym tematu szkolenia.
 • Poznają aktualne orzecznictwo sądowe dotyczące realizacji obowiązku szkolnego i nauki.
 • Uzyskają niezbędne wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań oraz obowiązków jst i szkół dotyczących realizacji obowiązku szkolnego/spełniania obowiązku nauki po zmianach w przepisach prawa oświatowego i administracyjnego.
 • Wskazanie zadań i roli rodziców, szkół i gmin w kontekście zróżnicowanych form kształcenia i spełniania/realizacji obowiązku nauki.
 • Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą, edukacją domową oraz możliwością odroczenia od spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
 • Analiza obowiązków informacyjnych jst, dyrektorów szkół i placówek wszystkich typów w związku z ewidencją, dokumentacją i kontrolą obowiązku szkolnego i nauki.
 • Omówienie zadań i form dokumentowania przez organ wykonawczy jst obowiązku nauki oraz wdrożenie trybu egzekucji administracyjnej w przypadku udokumentowanego niespełniania obowiązku nauki.
 • Wskazanie zadań związanych z przygotowaniem i wykonaniem czynności w przypadkach, podlegających egzekucji administracyjnej.
 • Wyposażenie uczestników w komplet niezbędnych materiałów, pomocnych w realizacji ww. zadań oraz we wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w przepisach prawa związane z warunkami i sposobami realizacji obowiązku: rocznego przygotowania przedszkolnego, szkolnego oraz nauki.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, w tym w zmiennych formach realizacji obowiązków edukacyjnych.
 3. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w dostosowaniu do działań organu wykonawczego gminy, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia.
 4. Kształcenie na odległość, edukacja domowa, „szkoła w chmurze”, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie” uczniów z systemu edukacji (z realizacji obowiązku szkolnego i spełniania obowiązku nauki). Możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół, pracodawców, osób prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe i organów władzy wykonawczej.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju - stan aktualizacji w ewidencji ludności, sposób informowania o zamieszkaniu dziecka/ucznia, coroczny, terminowy obowiązek i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów dzieci, będących w wieku obowiązków edukacyjnych.
 6. Obowiązek szkolny/obowiązek nauki uczniów powracających z zagranicy – obowiązki rodziców, zadania jst i szkoły.
 7. Sposób wykonania i dokumentacji realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach dyrektorów szkół, podmiotów prowadzących kkz oraz jst.
 8. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a zaktualizowane przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - czynności dyrektora i organu wykonawczego jst.
 9. Obowiązek dyrektora rejonowej szkoły podstawowej dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 10. Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej- zasady i ścieżka wdrożenia dokumentacji elektronicznej, dotyczącej realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 11. Zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i nauki - sposób upowszechnienia, wdrożenia i realizacji zadania.
 12. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych z ramienia organu prowadzącego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 29 września 2023 r.