• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych – jak prawidłowo realizować orzeczenia i zatrudniać nauczycieli z kwalifikacjami, aby nie zwracać dotacji?

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, przedmiotem którego będzie rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych w placówkach niesamorządowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostanie przekazana uczestnikom wiedza dotycząca prawidłowego wydatkowania środków na kształcenie specjalne przez dotowaną placówkę oświatową w kontekście zapisów orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz przepisów prawa. Omówimy metody wykazywania wydatków, w tym kosztów wspólnych, wskażemy co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne i jakie zapisy w statucie i regulaminie wynagradzania nauczycieli powinna posiadać placówka dotowana, kształcąca uczniów z orzeczeniami. Przedstawimy nowy sposób wykazywania orzeczeń w SIO oraz konsekwencje błędnego rozliczenia dotacji przekazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów objętych kształceniem specjalnym.
 • Omówienie aspektów finansowych oraz merytorycznych prawidłowej realizacji orzeczeń.
 • W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną praktyczne ćwiczenia na przykładach – część zajęć zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, na której uczestnik szkolenia razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne przykłady.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a także wielu publikacji dotyczących finansowania oświaty.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
 3. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne:
  • co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne?
  • jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków?
  • jak wykazywać koszty wspólne?
  • jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, jak wykazywać wynagrodzenia innych nauczycieli i obsługi/administracji?
  • wydatki bieżące a wydatki majątkowe,
  • indywidualne nauczanie,
  • doskonalenie nauczycieli.
 4. Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach – wydatki niezbędne na kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Praktyczne warsztaty.
 5. Metody wykazywania kosztów wspólnych na uczniów niepełnosprawnych w szkołach – wzór zawarty w art. 35 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Praktyczne warsztaty.
 6. Na jakie zapisy w statucie przedszkola/szkoły zwrócić uwagę pod kątem prawidłowego wydatkowania dotacji na kształcenie specjalne?
 7. Regulamin wynagradzania pracowników a premie dla nauczycieli finansowane z dotacji. Przykład regulaminu w zakresie dodatków na kształcenie specjalne.
 8. Prawidłowa realizacja orzeczeń na podstawie przepisów prawa – minimalne wymagania, które musi spełnić przedszkole/szkoła.
 9. Prawidłowy sposób zatrudnienia nauczycieli do realizacji kształcenia specjalnego – kwalifikacje wymagane zgodnie z przepisami prawa oraz forma zatrudnienia - umowa o pracę, umowa zlecenie i faktura – kiedy dane formy są dopuszczalne?
 10. Limity na wynagrodzenia nauczycieli w 2023 roku, które można pokryć z dotacji.
 11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku a wydatki na kształcenie specjalne. Warunki otrzymania dotacji na bieżącą liczbę uczniów.
 12. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej. Nowy sposób wykazywania orzeczeń w SIO. Prawidłowe uzupełnienie danych. Przykłady praktyczne wypełnienia SIO na rzeczywistej aplikacji.
 13. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje błędnego rozliczenia dotacji.
 14. Zwrot dotacji niewykorzystanej, wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości – konsekwencje prawne, sposób naliczania ustawowych odsetek.
 15. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, księgowi oraz inni przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także pracownicy samorządu, którzy rozliczają te dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie Odpowiedzialnym za Finansowanie Zadań Oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 listopada 2023 r.