Funkcjonowanie, realizacja zadań oraz obsługa w ramach CUW. Zakres odpowiedzialności. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych

Przedmiotem szkolenia, na które Państwa zapraszamy będzie funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych i związana z tym optymalizacja wydatków w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Tworzenie centrów usług wspólnych przez samorządy ma na celu przede wszystkim racjonalizację i obniżenie kosztów funkcjonowania organizowanej obsługi. Prawidłowe funkcjonowanie CUW pozwala zniwelować największe wydatki, czyli te związane z wynagrodzeniem pracowników, bowiem wspólna obsługa stwarza możliwość uniknięcia powielania czynności i powoduje redukcję niepotrzebnych kosztów. Uruchomienie CUW–u daje możliwość lepszego wykorzystania zasobów kadrowych oraz skoncentrowania się na realizacji statutowych zadań. Dyrektorzy jednostek oraz samorządowcy jednak mają często wątpliwości, co do poszczególnych rozwiązań dotyczących organizacji i funkcjonowania CUW-u w zakresie m.in. organizacji czy kwestii odpowiedzialności. Proponujemy Państwu zatem uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego ekspert przedstawi zasady prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej przez samorządowe centrum usług wspólnych oraz odpowie na wszelkie nurtujące pytania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i  prowadzącym jest jst.
 • Poznanie zasad prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz obsługi księgowo-finansowej przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Przedstawienie mechanizmów zarządzania finansami przez samorządowe centra usług wspólnych, kompetencji i odpowiedzialności głównego księgowego jednostki obsługującej (centrum) i jednostek obsługiwanych.
 • Otrzymanie niezbędnych do prawidłowej obsługi CUW wzorów dokumentów, m.in. zarządzeń, instrukcji, regulaminów, upoważnień, interpretacji prawnych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem kwestii problemowych z zakresu tematu szkolenia.

Uzyskanie odpowiedzi na problematyczne pytania dotyczące tworzenia i funkcjonowania CUW:

 • Jaki jest zakres wspólnej obsługi? Jakie kompetencje mają kierownik samorządowego CUW a jakie kierownik jednostek obsługiwanych przez centrum?
 • Jak prawidłowo należy zorganizować kwestie operacyjne?
 • Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową jednostek?
 • Co z inwentaryzacją? Co z polityką rachunkowości? Jak prawidłowo skonstruować zapisy i stosowne upoważnienia?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi.
2. Zasady tworzenia i prowadzenia obsługi wspólnej jednostek organizacyjnych jst:

 • stosowne uchwały organu stanowiącego jst,
 • porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą,
 • zakres odpowiedzialności adekwatny do ilości realizowanych zadań.

3. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
4. Proces wdrażania obsługi wspólnej w samorządzie - od czego zacząć i jak go realizować? 
5. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi:

 • rola i zadania samorządowych CUW w zakresie obsługi jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW - zasady tworzenia, statut, zakres regulaminu organizacyjnego,
 • zakres porozumienia jednostki obsługującej i instytucji kultury oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w sprawie wspólnej obsługi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów uchwałodawczych i wykonawczych gmin, powiatów i województw, skarbnicy, dyrektorzy i kierownicy wydziałów oświaty i edukacji oraz finansów, kierownicy, główni księgowi i pracownicy CUW, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony wykładowca, prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu, ekspert z zakresu prawa pracy w oświacie, zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej. Trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą. Ekspert, trener i autor materiałów w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym – etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Menadżer ds. klientów kluczowych, propagator nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla edukacji z zakresu zarządzania. Autor wielu opracowań i publikacji, m.in. książki: „Centra Usług Wspólnych w samorządach”. Współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela. Konsultant i doradca korporacji samorządowej – związku gmin, wykładowca uczelni wyższej. Redaktor opinii prawnych publikowanych w systemie INFOR.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.