Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych i jej wykorzystanie do opracowania strategii oświaty

Ważne informacje o szkoleniu

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent, starosta), w terminie do 31 października każdego roku przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy/miasta/powiatu) informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów zewnętrznych w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jst. Informacja jaka jest przedkładana radzie obrazuje stan edukacji w danym roku szkolnym na podstawie danych liczbowych, z uwzględnieniem m.in. analizy sieci szkół i placówek oświatowych, organizacji i bazy szkół, kadry pedagogicznej, osiągnięć uczniów, wyników egzaminów oraz liczby laureatów konkursów i olimpiad.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Analiza danych jakie należy zawrzeć w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych aby przedstawić jasny i zwięzły obraz radnym oraz lokalnej społeczności. Na szkoleniu odpowiemy na pytania w jaki sposób przygotować kompleksową informację w obszarze oświaty, w tym także w zakresie postępu i trudności w poprawianiu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. To ostatni moment by zweryfikować czy informacja jest kompleksowa. Podczas szkolenia omówimy także jak wykorzystać raport oświatowy jako element strategii rozwoju oświaty.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie najważniejszych aktów prawnych i ich interpretacja:
a) jaki jest zakres tematyczny informacji o stanie realizacji zadań oświatowych? 
b) jaką rolę odgrywa samorząd przy jej tworzeniu? 
c) jakie są kompetencje i odpowiedzialność organu prowadzącego w zakresie nadzoru pedagogicznego? 
2. Etapy i metody zestawiania i tworzenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych:
a) na czym polega określenie wskaźników ilościowych i jakościowych? 
b) procesy kształcenia, finansowanie zadań oświatowych i organizacja pracy szkół – jakie zagadnienia powinny uwzględniać te kategorie? 
c) czy i w jaki sposób w raporcie należy dokonywać analizy wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach oświatowych? 
3. Raport oświatowy jako element strategii rozwoju systemu edukacji w gminie/ powiecie – celowość i przydatność przedstawionych informacji pod kątem planowanych działań systemowych:
a) czy sprzyja optymalizacji wydatkowania środków na zadania oświatowe? 
b) jaki ma wpływ na podnoszenie jakości kształcenia oraz rozwoju organizacyjnego placówki? 
c) jak w sposób zrozumiały, czytelny i przejrzysty powinny być w nim zestawione informacje? 
d) w jakim stopniu raport może stać się systemowym dokumentem programowym, określającym nadrzędną rolę i odpowiedzialność samorządu w systemie edukacji? 
4. Raport w chmurze - techniczne aspekty gromadzenia, synchronizacji i przetwarzania informacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, zarządów oświaty, CUW-ów, radni, członkowie komisji oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Zajmuje się problematyką prawa oświatowego oraz finansowania zadań oświatowych i optymalizacji ich wydatkowania; jest autorem szeregu analiz dla różnych samorządów w tym zakresie. Ma doświadczenie w zarządzaniu oświatą: był dyrektorem liceum ogólnokształcącego, zna również dobrze specyfikę pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przez 8 lat piastował stanowisko Śląskiego Kuratora Oświaty, aktualnie jest naczelnikiem wydziału oświaty w jednym z miast na prawach powiatu. Był ekspertem CKE/OKE jako szkoleniowiec, kierownik zespołu i autor zadań egzaminacyjnych w ramach projektu Banki Zadań. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem trzech Śląskich Kongresów Oświaty. Zorganizował i prowadził szereg szkoleń z problematyki oświatowej dla kilkuset nauczycieli i dyrektorów.

zwiń
rozwiń