• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak rozliczyć średnie wynagrodzenie nauczycieli?

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

Organy prowadzące, będące jednostkami samorządu terytorialnego, mają obowiązek corocznie analizować wydatki na wynagrodzenia nauczycieli, a w przypadku nieosiągnięcia średnich wynagrodzeń w danym roku, wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający. W wielu samorządach dodatki te to wysokie kwoty. Podczas proponowanego szkolenia przybliżymy praktyczne aspekty rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli z uwzględnieniem zmian systemu awansu zawodowego nauczycieli w 2022 r. Podpowiemy, jak osiągnąć średnie wynagrodzenia i uniknąć lub zminimalizować konieczność wypłaty jednorazowego dodatku, jednocześnie efektywnie wykorzystując system wynagradzania nauczycieli z punktu widzenia budżetu samorządu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat rozliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, w szczególności w zakresie 2022 r. w związku ze zmianą systemu awansu zawodowego nauczycieli.
  • Na szkoleniu omówimy system wynagrodzenia nauczycieli oraz nowe rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.
  • Podpowiemy, jak sporządzić sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na nowym formularzu.
  • Wskażemy, jak wykorzystując składniki wynagrodzenia nauczycieli osiągnąć średnie wynagrodzenia, uniknąć konieczności wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego, jednocześnie nie obciążając budżetu samorządu.
zwiń
rozwiń
Program

1. Powód rozliczania średnich wynagrodzeń – art. 30 i 30 a ustawy - Karta Nauczyciela.
2. Składniki wynagrodzenia nauczyciela. Podstawowe akty prawne regulujące zasady przyznania oraz wysokość tych składników.
3. Jak osiągnąć średnie wynagrodzenia? Rola poszczególnych składników, ich procentowy udział w średnim wynagrodzeniu.
4. Szczególna rola godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Zmiany po wprowadzeniu nowego systemu awansu zawodowego.
5. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2022 r.:

  • Sposób wyliczania średniorocznej struktury awansu zawodowego. Ustalanie wymiaru etatów. Stary awans do sierpnia i nowy od września.
  • Sposób wyliczania średniorocznych wynagrodzeń.
  • Sposób ustalania kwoty różnicy, o której mowa w art. 30 a ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela.
  • Sposób ustalania jednorazowego dodatku uzupełniającego.
  • Nowy formularz sprawozdania na 2023 r.

6. Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli. Regulacje na 2023 r. i lata kolejne.
7. Efektywne wykorzystanie systemu wynagradzania nauczycieli z punktu widzenia budżetu samorządu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za oświatę, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy oraz księgowi samorządowych szkół/placówek oświatowych a także wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i skarbnicy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 stycznia 2023 r.