Konkurs lub możliwość przedłużenia/powierzenia bez konkursu stanowiska dyrektora szkoły w pytaniach i odpowiedziach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły oraz ocena pracy dyrektora.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie działań organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej w kraju powierzenia pełnienia tej funkcji bez konkursu. Przedstawimy istotne kwestie dotyczące  procedury przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej lub skorzystania z możliwości przedłużenia/powierzenia stanowiska dyrektora.

Podczas proponowanego webinarium skupimy się przede wszystkich na pytaniach od uczestników kierowanych podczas poprzednich edycji tego szkolenia. Zachęcamy również Państwa do przesyłania pytań jeszcze przed spotkaniem na adres koordynatora: malgorzata.nieroda@frdl.rzeszow.pl do 30 czerwca br. włącznie. Formuła pytań i odpowiedzi pozwoli skupić się na tych zagadnieniach, które ciągle budzą wątpliwości lub niejasne są ich interpretacje prawne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Szczegółowe omówienie procedury przygotowania, przeprowadzenia i dokumentowania konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/ placówki oświatowej lub skorzystania z możliwości przedłużenia/powierzenia stanowiska dyrektora.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów w realizacji tych zadań.
• Otrzymanie niezbędnych wzorów dokumentów dotyczących przeprowadzenia konkursu oraz powierzenia, w tym zarządzeń, pism, procedur.
• Uzyskanie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania bądź przez innych uczestników szkoleń dotyczących praktycznej realizacji konkursu na stanowisko dyrektora lub powierzenia stanowiska w trybie pozakonkursowym.
•  Po zajęciach uczestnik będzie potrafił:
­ - przygotować dokumentację oraz procedurę przeprowadzenia konkursu,
­ - przeprowadzić konkurs w celu wyłonienia dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej, 
­ - opracować dokumenty do powierzenia stanowiska dyrektora wynikające z czynności pracodawcy,
­ - właściwie udokumentować zrealizowane zadania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Jak prawidłowo organ prowadzący ogłasza konkurs? Co powinno zawierać ogłoszenie?
 2. W jaki sposób ogłosić konkurs „na stanowisko dyrektora”, czy „konkurs na dyrektora”?
 3. Czy konkurs ogłasza się poprzez zarządzenie czy poprzez podjęcie uchwały?
 4. Co zawiera treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora szkoły?
 5. Gdzie należy zamieścić ogłoszenie o konkursie?
 6. Czy podczas prac komisji konkursowej protokolantem może być osoba spoza składu komisji konkursowej? Jaka jest rola protokolanta w konkursie na dyrektora?
 7. Jakie wymagania musi spełniać kandydat dopuszczony do postępowania konkursowego na dyrektora szkoły podstawowej, przedszkola, zespołu szkół?
 8. Jakie dokumenty w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły powinna przedstawić osoba niebędąca obecnie nauczycielem?
 9. Kto weryfikuje dokumentację konkursową i w jaki sposób podejmowana jest decyzja o dopuszczeniu lub odrzuceniu danej kandydatury?
 10. Czy kandydata nie dopuszczonego do konkursu informuje się ustanie, czy pisemnie? Kto wykonuje te czynności?
 11. Kto potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty złożone w ofercie konkursowej?
 12. Czy jest dostępny wzór zaświadczenia lekarskiego i kto może je wydać?
 13. Czy zaświadczeniem potwierdzającym stan zdrowia kandydata może być aktualne badanie okresowe?
 14. Czy przed konkursem na stanowisko dyrektora szkoły można podać do publicznej wiadomości nazwiska osób, które złożyły ofertę do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły?
 15. Czy rada pedagogiczna opiniuje kandydaturę na dyrektora szkoły?
 16. Czy w skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły może być powołany przedstawiciel związków zawodowych pracujący w szkole, której dotyczy konkurs?
 17. Kto zawiadamia członków komisji o miejscu posiedzenia komisji konkursowej na stanowisko dyrektora?
 18. Jakie są obowiązki przewodniczącego komisji konkursowej przed terminem komisji, podczas pracy komisji i po zakończeniu konkursu?
 19. Czy w związku z możliwością przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły przez organ prowadzący za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor musi posiadać aktualną ocenę pracy? Jak traktować słowo „aktualna”?
 20. Czy wójt, burmistrz, prezydent, starosta, radny może być przewodniczącym/ członkiem komisji konkursowej?
 21. Czy w zarządzeniu o składzie komisji konkursowej wymagane jest podanie nazwisk członków komisji konkursowej, czy wystarczy nazwa instytucji, którą reprezentuje dana osoba?
 22. Jakie dokumenty organ prowadzący powinien przygotować w celu powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora szkoły lub placówki?
 23. Kiedy i w jaki sposób dokonać przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty?
 24. Czy i w jaki sposób można ponownie przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektora jednostki sytemu oświaty lub powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty?
 25. Jakie dokumenty wymagane są do powierzenia stanowiska dyrektora/przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora/ponownego przedłużenia powierzenia stanowiska – o oparciu o szczególne przepisy obowiązujące od 2 września 2021 roku?
 26. Odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, pracownicy jst, odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń