Kontrola dotacji oświatowych. Prawidłowe wykorzystanie dotacji i najczęstsze nieprawidłowości

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie którego przedmiotem będzie kontrola dotacji szkolnych i przedszkolnych przekazanych podmiotom niesamorządowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione przepisy prawne i praktyczne aspekty dotyczące kontroli dotacji oświatowych przekazanych placówkom niesamorządowym. Przedstawiony zostanie katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji oraz tych, których nie można z niej sfinansować. Wskazane zostaną najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. W trakcie szkolenia zostaną omówione przykładowe wzory dokumentów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej kontroli dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.
 • Omówienie problematyki dotyczącej prawidłowego wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju oraz kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych oraz sposobu ich należytego dokumentowania.
 • Uzyskanie wskazówek, w jaki sposób zorganizować kontrolę, jak sprawdzić poprawność pobrania i wykorzystania dotacji, jak prawidłowo udokumentować kontrolę, jak przygotować protokół kontroli.
 • Przedstawienie wzorów dokumentów.
 • Omówienie praktycznych przykładów wydatków.
 • Wskazanie przykładowych nieprawidłowości.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania, możliwość konsultacji kwestii problemowych w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości w bieżącej pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zakres i okres kontroli, obowiązki kontrolne organów dotujących.
2. Uchwała dotacyjna – jakie wymagane prawem zapisy powinny się w niej znaleźć, a jakie dodatkowe zapisy ułatwią i uskutecznią przeprowadzenie kontroli?
3. Organizacja kontroli- planowanie kontroli:

 • przygotowanie pracowników i ich kompetencje,
 • udostępnianie dokumentacji przez podmioty kontrolowane,
 • prawa osób kontrolujących,
 • zawiadomienie o kontroli,
 • upoważnienie do kontroli,
 • program kontroli.

4. Sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji:

 • rodzaje dokumentacji, potwierdzających liczbę uczniów,
 • weryfikacja dokumentacji,
 • sprawdzenie, czy uczeń jest dotowany w innym podmiocie,
 • wskazanie przykładowych nieprawidłowości.

5. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji:

 • katalog wydatków kwalifikowalnych do pokrycia z dotacji,
 • rodzaje dokumentacji, potwierdzających poniesione wydatki,
 • weryfikacja wydatków na wynagrodzenia pracowników (umowy o pracę, zlecenia, faktury, pochodne od wynagrodzeń, lista płac, weryfikacja celowości wydatków na wynagrodzenia, limity wysokości wynagrodzeń, wynagrodzenie dyrektora),
 • weryfikacja wydatków rzeczowych, remontowych i innych,
 • wskazanie przykładowych nieprawidłowości – katalog wydatków, których nie można sfinansować z dotacji.

6. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju.
7. Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych:

 • jakie wydatki można rozliczyć z dotacji na uczniów niepełnosprawnych?
 • jak powinna wyglądać ich prawidłowa dokumentacja?

8. Dodatkowe dokumenty stosowane przy kontroli:

 • lista kontrolna,
 • arkusz ustaleń,
 • protokół oględzin,
 • protokół przyjęcia wyjaśnień, oświadczenia.

9. Postępowanie pokontrolne:

 • wystąpienie pokontrolne,
 • protokół kontroli, 
 • wskazanie nieprawidłowości,
 • zalecenia pokontrolne,
 • obowiązki organu prowadzącego,
 • procedura odwoławcza.

10. Omówienie i przedstawienie wzorów dokumentów na każdym etapie kontroli.
11. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego: wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, przedstawiciele ZEAS-ów, CUW-ów, zajmujący się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla szkół niesamorządowych, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni w jst, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2022 r.