Kurs: dla Właścicieli oraz Dyrektorów Placówek opieki nad dziećmi do lat 3. Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w postaci żłobków, klubu malucha oraz dziennego opiekuna

Program i karta zgłoszenia

Uwaga przy zgłoszeniu do 30.04 cena: 960 zł  PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie 3 dniowego szkolenia trener zaprezentuje zagadnienia związane z zadaniami i obowiązkami spoczywającymi na właścicielu żłobka lub klubu dziecięcego. Uczestnik kursu zdobędzie wiedzę „krok po kroku” z zakresu zasad prawnych oraz organizacyjnych wymogów w zakresie tworzenia i prowadzenia żłobków lub klubów dziecięcych. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie dedykowane jest osobom prowadzącym lub planującym utworzenie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna. Zawiera kompendium wiedzy niezbędnej do prawidłowego i sprawnego realizowania zadań wynikających z przepisów prawa. Podczas szkolenia wyjaśnione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące tworzenia Placówek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz omówione zostaną niezbędne dokumenty towarzyszące ich funkcjonowaniu. Uzyskana wiedza pozwoli na skuteczne zarządzanie utworzoną jednostką, zaoszczędzając czas Właściciela lub Dyrektora Placówki.

W TRAKCIE SZKOLENIA DOWIECIE SIĘ O:

  • przepisach prawnych regulujących zakładanie żłobków, klubów malucha, dziennego opiekuna,
  • zasadach przystosowania budynków, przepisów przeciw-pożarowych, zmiany sposobu użytkowania,
  • podstawowych norm sanepidu,
  • tworzeniu dokumentacji towarzyszącej,
  • zakresie obowiązków właściciela, dyrektora, zespołu,
  • zatrudnianiu pracowników,
  • dokumentacji placówek,
  • zadaniach nadzoru,
  • formach dofinansowania i zasad ubiegania się o nie.
zwiń
rozwiń
Program

I Dzień 27 maja 2022 r. 
1. Omówienie kolejności procedury zamiany sposobu użytkowania. 
2. Omówienie co winien zawierać kompletny projekt architektoniczny.
3. Omówienie Ustawy Opieki nad Dziećmi do lat 3-ech w kontekście nadzoru, obowiązków i odpowiedzialności, dokumentacji oraz przepisów towarzyszących funkcjonowaniu Placówek.

II Dzień 28 maja 2022 r.
1. HACCP – zakładanie Księgi HACCP, procedury, zadania z nich wynikające.
2. Budynek – przystosowanie (Podstawowe normy wynikające z przepisów prawa budowlanego ZL II, przepisów przeciwpożarowych, przepisów sanitarnych).
3. Reżim sanitarny – omówienie procedur i obowiązków w kontekście okresu pandemicznego jak i wzmożonych zachorowań.
4. EMPATIA – zakładania konta, zakres zadań.
5. Dofinansowania: możliwe formy wsparcia, zasady ubiegania się, udzielania.
6. Tworzenie dokumentacji Placówki – co winien zawierać Statut, Regulamin, Umowa i dokumenty towarzyszące.
7. Dokumentacja wspierająca: Standardy Ochrony Dzieci w Żłobkach, KRI, Polisy Ubezpieczenia, Dziennik Kontroli, Umowy z cateringiem.

III Dzień 29 maja 2022 r.
1. Zatrudnianie Pracowników – proces rekrutacji, weryfikacji kwalifikacji w oparciu o ustawę opieki nad dziećmi do lat 3-ech, podpisywania umów cywilno-prawnych. Tworzenie akt osobowych, omówienie kompletu dokumentów towarzyszących zatrudnieniu, badania lekarskie, zaświadczenia o niekaralności.
2. Rejestr Przestępców na Tle Seksualnym – zakładanie konta, zasady weryfikacji.
3. Zasady tworzenia grafiku pracy i rozliczania czasu pracy.
4. Możliwe programy pomocowe przy zatrudnianiu.
5. Zakres szkolenia BHP dla pracowników, stanowiskowa ocena ryzyka.  
6. Omówienie podstawowych zasad RODO: obowiązki Placówki, Pracownika, Rodzica, Kontrahenta. Rejestr czynności przetwarzania, plan wdrożenia RODO, karty ryzyka.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Właściciele, Dyrektorzy, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie żłobków, klubów dziecięcych, instytucji dziennego opiekuna oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

1. Architekt, Członek Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (nr uprawnień SL-0190). Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania planów i uzgodnień dotyczących tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat 3-ech. Ekspert opiniujący na terenie całego kraju. Podczas swojego panelu w dniu pierwszym pozostanie do dyspozycji uczestników szkolenia do indywidualnych konsultacji.

2. Specjalista w zakresie zakładania i tworzenia żłobków. Wieloletni przedsiębiorca, właściciel sieci żłobków, beneficjent projektów unijnych. Szkoleniowiec współpracujący z Placówkami w Polsce, Urzędami Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędami Miast. Ekspert opiniujący i audytor placówek opieki nad dziećmi do lat 3-ech. Jedyna Polka zaproszona do grona ekspertów powołanych przez Komisję Europejską w ramach pierwszej strategii UE nazwanej „Europejską gwarancją dla dzieci”. Dotyczy ona praw dziecka wraz z propozycją zalecenia ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 1150 PLN netto/os. Uwaga przy zgłoszeniu do 30.04 cena: 960 zł  PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Kurs będziemy realizowali w formie w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 24 maja 2022 r.