• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Oświata w samorządzie: realizacja zadań, kadry, finansowanie. Zmiany przepisów. Praktyczne zajęcia dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej

W dobie pandemii i pracy zdalnej większości placówek oświatowych oraz zmian zachodzących w tym zakresie, szkolenie dotyczące zadań, kadr i finansowania oświaty, jest szczególnie aktualne i potrzebne z punktu widzenia nadzorujących je samorządów. Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie, podczas którego powyższa tematyka zostanie kompleksowo przedstawiona.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs kompleksowo obejmuje tematykę zadań oświatowych, realizowanych przez samorządy lub  w imieniu jst przez inne jednostki, dlatego też jest skierowany zarówno do nowo zatrudnionych pracowników - jako możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do właściwej realizacji zadań, jak również do pracowników posiadających doświadczenie, jako możliwość usystematyzowania wiedzy.

Podczas 3 dni szkoleniowych usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań oświatowych, za które odpowiedzialny jest wydział/referat edukacji, samodzielne stanowisko ds. oświaty, jednostki ZEAS i CUW.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Zespół prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia spraw oświatowych w jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
 • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę.
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym z uwzględnieniem zmianowych przepisów i planowanych zmian.
 • Wskazanie zakresu realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
 • Wskazanie działań jst dotyczących ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przedstawienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
 • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: 15.11.2021 ZAKRES ZADAŃ OŚWIATOWYCH W JST ORAZ ICH REALIZACJA
PROGRAM:
1. Najważniejsze zadania i kompetencje organu stanowiącego- rady gminy, miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące oświaty oraz zadania oświatowe realizowane przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka województwa.
2. Struktura zadań oświatowych w jst: wydział edukacji, referat odpowiedzialny za zadania oświatowe, CUW/ZEAS, stanowiska jednoosobowe wyznaczone do realizacji określonych zadań oświatowych.
3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym w czasie pandemii- procedury lokalnych systemów oświaty, współdziałanie ze szkołami i przedszkolami.
4. Czytelność przepływu informacji, sposobu realizacji zadań oświatowych między komórkami/wydziałami urzędu, a organem stanowiącym, szkołami i placówkami oświatowymi. Zakres i obowiązek informacji publicznej.
5. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek oświatowych.
6. Kształtowanie systemu nagradzania, motywowania i oceniania w aktach prawa miejscowego- możliwości wpływu jst na jakość funkcjonowania lokalnej oświaty.
7. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych oraz realizacja efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
8. Prowadzenie ewidencji gminnych/miejskich/powiatowych jednostek oświatowych, prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych jednostek prowadzonych przez osoby inne niż jst - przedszkoli/szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej jst.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym
 • Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.
 • Dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.
 • Prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.
zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 750 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.