Kurs: Oświata w samorządzie: realizacja zadań, kadry, finansowanie. Zmiany przepisów. Praktyczne zajęcia dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na 3-dniowy kurs w terminie 21,22,23 listopada 2022 r. 
W dobie kryzysu oraz zmian zachodzących w oświacie, szkolenie dotyczące zadań, kadr i finansowania oświaty, jest szczególnie aktualne i potrzebne z punktu widzenia nadzorujących je samorządów. Proponujemy Państwu udział w kursie, podczas którego powyższa tematyka zostanie kompleksowo przedstawiona.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs kompleksowo obejmuje tematykę zadań oświatowych, realizowanych przez samorządy lub w imieniu jst przez inne jednostki, dlatego też jest skierowany zarówno do nowo zatrudnionych pracowników - jako możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do właściwej realizacji zadań, jak również do pracowników posiadających doświadczenie jako możliwość usystematyzowania wiedzy.

Podczas 3 dni szkoleniowych usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań oświatowych, za które odpowiedzialny jest wydział/referat edukacji, samodzielne stanowisko ds. oświaty, jednostki ZEAS i CUW.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Zespół prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia spraw oświatowych w jst. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
  • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych, wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę lub chcących podnieść swoje kompetencje i zaktualizować wiedzę z tematyki szkolenia.
  • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym, z uwzględnieniem zmienionych przepisów i planowanych zmian.
  • Omówienie realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
  • Wskazanie działań jst dotyczących m. in. ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
  • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
  • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst, a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przedstawienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
  • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: 21.11.2022 ZAKRES ZADAŃ OŚWIATOWYCH W JST ORAZ ICH REALIZACJA
PROGRAM:

1. Najważniejsze zadania i kompetencje organu stanowiącego- rady gminy, miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące oświaty oraz zadania oświatowe realizowane przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka województwa.
2. Struktura zadań oświatowych w jst: wydział edukacji, referat odpowiedzialny za zadania oświatowe, CUW/ZEAS, stanowiska jednoosobowe wyznaczone do realizacji określonych zadań oświatowych.
3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli- procedury lokalnych systemów oświaty, współdziałanie ze szkołami i przedszkolami.
4. Czytelność przepływu informacji, sposobu realizacji zadań oświatowych między komórkami/wydziałami urzędu, a organem stanowiącym (radą jst), szkołami i placówkami oświatowymi. Zakres i obowiązek informacji publicznej.
5. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek oświatowych.
6. Kształtowanie systemu nagradzania, motywowania i oceniania w aktach prawa miejscowego- możliwości wpływu jst na jakość funkcjonowania lokalnej oświaty.
7. Dokumentowanie i wpis do rejestru gminnych/miejskich/powiatowych jednostek oświatowych, prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych jednostek prowadzonych przez osoby inne niż jst - przedszkoli/szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej jst.
8. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zawodów, w których kształcą szkoły, z uwzględnieniem potrzeb miasta/powiatu/regionu.
9. Analiza potrzeb i możliwości kształcenia w szkołach zawodowych: technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz u pracodawców, z uwzględnieniem warunków szkół i potrzeb pracodawców. 
10. Zadania organu prowadzącego dot. awansu zawodowego nauczycieli – w tym organizacji postępowania egzaminacyjnego w trybie przejściowym (do 31 sierpnia 2026 roku) oraz wg zasad obowiązujących od 1 września 2022 r.
11. Przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych, funkcjonujących na obszarze danej jst, informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
12. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież (po ukończeniu szkoły podstawowej), zamieszkałą na terenie danej jst oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów.
13. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty dyrektorom i nauczycielom gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia.
15. Analiza wniosków z rocznego nadzoru dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych oraz ich wykorzystanie w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i uchwale jst dot. planowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
16. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: krajowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz edukacji. Inicjowanie, wdrażanie programów i projektów zewnętrznych służących edukacji. 
17. Realizacja zadań związanych z powierzeniem stanowiska dyrektora w trybie konkursowym oraz uprawnień organu wykonawczego do wskazania własnego kandydata, w wyniku braku wyboru dyrektora w trybie konkursu.
18. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
19. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i przeprowadzanie kontroli działalności jednostek oświatowych, pozostającej w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1- trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

Trener 2 - dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną, zajmującą się m. in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

Trener 3- prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 870 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2022 r.