Kurs: Oświata w samorządzie w ujęciu praktycznym: zadania, kadry, finansowanie. Kompleksowy kurs dla pracowników ds. zadań oświatowych w jst lub jednostce obsługującej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W dobie pandemii i pracy zdalnej większości placówek oświatowych oraz zmian zachodzących w tym zakresie, szkolenie dotyczące zadań, kadr i finansowania oświaty, jest szczególnie aktualne i potrzebne z punktu widzenia nadzorujących je samorządów. Proponujemy Państwu udział w trzydniowym kursie, podczas którego powyższa tematyka zostanie kompleksowo przedstawiona.

Ważne informacje o szkoleniu

Kurs kompleksowo obejmuje tematykę zadań oświatowych, realizowanych przez samorządy lub  w imieniu jst przez inne jednostki, dlatego też jest skierowany zarówno do nowo zatrudnionych pracowników - jako możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy potrzebnej do właściwej realizacji zadań, jak również do pracowników posiadających doświadczenie, jako możliwość usystematyzowania wiedzy.

Podczas 3 dni szkoleniowych usystematyzują Państwo wiedzę, pozwalającą na sprawne realizowanie zadań oświatowych, za które odpowiedzialny jest wydział/referat edukacji, samodzielne stanowisko ds. oświaty, jednostki ZEAS i CUW.

Kurs jest doskonałą okazją do poznania zagadnień oświatowych od strony teoretycznej i praktycznej.

Zespół prowadzący to osoby z dużym doświadczeniem praktycznym w zakresie prowadzenia spraw oświatowych w jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie prawidłowego realizowania zadań oświatowych w jst.
 • Doskonalenie kompetencji pracowników samorządowych odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych wynikających z prowadzenia i finansowania oświaty, w szczególności osób rozpoczynających pracę.
 • Kompleksowe omówienie kwestii związanych z prowadzeniem oświaty, w zakresie merytorycznym, formalno-prawnym, kadrowym i finansowym.
 • Wskazanie zakresu realizowanych zadań, odpowiedzialności i uprawnień organu wykonawczego i stanowiącego.
 • Wskazanie działań jst dotyczących ewidencji, nadzoru, rekrutacji, kształtowania sieci szkół i placówek, kontroli realizacji obowiązku szkolnego i nauki, realizacji konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, przygotowania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 • Omówienie ustawowych zadań jst w zakresie prawa pracy, wynikających z zapisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, a także ustawy o pracownikach samorządowych.
 • Zdobycie lub usystematyzowanie wiedzy na temat finansowania oświaty, w tym naliczenia i wydatkowania subwencji, dotacji dla jst a także dotacji przekazywanej przez jst placówkom oświatowym, przygotowania i zatwierdzania arkuszy organizacyjnych oraz zmian w organizacji, wydatkowania środków na uczniów niepełnosprawnych, zarówno przez jst jak i inne podmioty prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Omówienie zasad wprowadzania, przekazywania i weryfikacji danych w Systemie Informacji Oświatowej oraz powiązania SIO z subwencją oświatową.
 • Poznanie zasad finasowania dowozu uczniów, wnioskowania i rozliczania dotacji podręcznikowej, dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozliczania kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1: 21.06.2021 ZAKRES ZADAŃ OŚWIATOWYCH W JST ORAZ ICH REALIZACJA

PROGRAM:

 1. Najważniejsze zadania i kompetencje organu stanowiącego- rady gminy, miasta, zarządu powiatu, zarządu województwa dotyczące oświaty oraz zadania oświatowe realizowane przez wójta, burmistrza, prezydenta, starostę, marszałka województwa.
 2. Struktura zadań oświatowych w jst: wydział edukacji, referat odpowiedzialny za zadania oświatowe, CUW/ZEAS, stanowiska jednoosobowe wyznaczone do realizacji określonych zadań oświatowych.
 3. Regulacje dotyczące funkcjonowania szkół i przedszkoli, w tym w czasie pandemii- procedury lokalnych systemów oświaty, współdziałanie ze szkołami i przedszkolami.
 4. Czytelność przepływu informacji, sposobu realizacji zadań oświatowych między komórkami/wydziałami urzędu, a organem stanowiącym, szkołami i placówkami oświatowymi. Zakres i obowiązek informacji publicznej.
 5. Realizacja zadań związanych z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją samorządowych jednostek oświatowych.
 6. Kształtowanie systemu nagradzania, motywowania i oceniania w aktach prawa miejscowego- możliwości wpływu jst na jakość funkcjonowania lokalnej oświaty.
 7. Zasady przydziału godzin zajęć dodatkowych oraz realizacja efektywnej pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
 8. Prowadzenie ewidencji gminnych/miejskich/powiatowych jednostek oświatowych, prowadzenie ewidencji niepublicznych i publicznych jednostek prowadzonych przez osoby inne niż jst - przedszkoli/szkół i placówek oświatowych funkcjonujących na terenie danej jst.
 9. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem zawodów, w których kształcą szkoły, z uwzględnieniem potrzeb miasta/powiatu/regionu.
 10. Działania jst dotyczące rekrutacji do gminnych/miejskich przedszkoli i szkół wszystkich typów.
 11. Zadania organu prowadzącego w zakresie prowadzenia postępowania administracyjnego dot. nadawania nauczycielom kontraktowym stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz możliwość uczestnictwa jst w postępowaniu na poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczycieli.
 12. Przekazywanie dyrektorom publicznych szkół podstawowych, funkcjonujących na obszarze danej jst, informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat.
 13. Kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież powyżej 16 roku życia, zamieszkałą na terenie danej jst oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie. Prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w związku z nierealizowaniem obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez uczniów zamieszkałych na terenie danej jst.
 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagrody Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty nauczycielom gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 15. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia.
 16. Analiza wniosków z rocznego nadzoru dyrektorów szkół przedszkoli i placówek oświatowych i ich wykorzystanie w informacji o stanie realizacji zadań oświatowych i uchwale jst dot. planowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 17. Współpraca z instytucjami zewnętrznymi: krajowymi, regionalnymi, lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji; inicjowanie, wdrażanie programów i projektów zewnętrznych służących edukacji.
 18. Realizacja zadań związanych z konkursem na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, placówki oświatowej prowadzonej przez jst.
 19. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów gminnych, miejskich, powiatowych jednostek oświatowych.
 20. Sprawowanie nadzoru merytorycznego i przeprowadzanie kontroli działalności jednostek oświatowych, pozostającej w zakresie kompetencji organu prowadzącego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedziani za realizację zadań oświatowych, wydziałów oświaty, referatów, ZEAS-ów, CUW-ów, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1- trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.
Trener 2 - dr nauk prawnych, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Wieloletni pracownik w jst. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.
Trener 3 - prawnik, doświadczony wykładowca i ekspert zakresie prawa dotyczącego opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zarządzania edukacją, autor wielu publikacji i trener szkoleń dedykowanych pracownikom administracji samorządowej oraz dyrektorom jednostek żłobkowych i oświatowych. Wykładowca uczelni wyższej.
 

zwiń
rozwiń