Obowiązek szkolny i obowiązek nauki - zadania jst oraz dyrektorów szkół. Kontrola realizacji/spełniania obowiązku oraz dostosowanie dokumentowania i realizacji zadania do zmiennych form kształcenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zostaną przedstawione i omówione zadania JST oraz dyrektorów szkół związane z działaniami dotyczącymi realizacji i kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki jest jednym z istotnych zadań jst i jednostek oświatowych. Zmiany prawa oświatowego w ostatnim czasie wpływają na sposób realizacji tego zadania, zarówno przez jst, jak i dyrektorów placówek. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół, a także jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udokumentowania kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, z uwzględnieniem trudności wynikających ze zmiennych form kształcenia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z przepisami prawnymi, poznają problematyczne kwestie związane z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego i nauki, a także uzyskają niezbędne wzory wymaganej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu zadań i obowiązków dyrektorów szkół/przedszkoli oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji obowiązku szkolnego i spełniania obowiązku nauki, w tym w zakresie zmiennych form kształcenia.
 • Omówienie obowiązków rodziców, szkół i jst w czasie zmiennego trybu kształcenia dotyczących obowiązku szkolnego.
 • Wskazanie obowiązków dyrektora szkoły w zakresie odpowiedzialności za dokumentowanie i kontrolę  realizacji obowiązku szkolnego i nauki, w tym m. in. za realizację zadania w zmiennych formach kształcenia, odraczanie spełniania obowiązku szkolnego, decyzje o realizacji obowiązku poza szkołą.
 • Przedstawienie szczególnych przypadków obowiązków dyrektorów szkół wszystkich typów dotyczących umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego i nauki po zmianach prawnych.
 • Analiza kwestii problemowych związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki.
 • Wskazanie zakresu zadań i form ich dokumentowania przez szkoły i organ wykonawczy jst.
 • Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały pomocnicze i wzory wymaganej dokumentacji.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w przepisach prawa dotyczących organizacji pracy szkół i placówek w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki- obowiązki, zadania i odpowiedzialność dyrektora placówki i jst.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie, w tym edukacja domowa, zwolnienie dziecka z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, odroczenie realizacji obowiązku szkolnego.
 3. Obowiązki rodziców/prawnych opiekunów dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w dostosowaniu do działań organu wykonawczego jst, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia, uwarunkowań zdrowotnych.
 4. Kształcenie na odległość, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie” uczniów z systemu edukacji (realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki) - możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół, pracodawców, osób prowadzących kkz i organów władzy wykonawczej.
 5. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju - stan aktualizacji w ewidencji ludności, sposób informowania o zamieszkaniu, coroczny, terminowy obowiązek i odpowiedzialność rodziców/prawnych opiekunów posiadających dzieci w wieku: 6-18 lat.
 6.  Obowiązek szkolny/obowiązek nauki uczniów powracających z zagranicy – obowiązki rodziców, zadania jst i szkoły.
 7. Zadania i obowiązki organów (szkół i jst) oraz rodziców dotyczące uczniów z Ukrainy, wynikające z aktualizacji tzw. „specustawy ukraińskiej”.
 8. Sposób wykonawczy i dokumentacyjny realizacji zadania: kontrola realizacji obowiązku szkolnego w zadaniach szkół podstawowych i obowiązku nauki w zadaniach jst.
 9. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a zaktualizowane przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - czynności dyrektora i organu wykonawczego jst.
 10. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci, zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 11. Ewidencja dzieci i uczniów, podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej- zasady i ścieżka wdrożenia dokumentacji elektronicznej dotyczącej realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 12. Zmiany w prawie wewnątrzszkolnym, dokumentowanie i kontrola obowiązku szkolnego i nauki - sposób upowszechnienia, wdrożenia i realizacji.
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych z ramienia organu prowadzącego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2022 r.