Obsługa wspólna w samorządach - czyli CUW od strony praktycznej. Zadania, obowiązki, zakresy upoważnień i odpowiedzialności

Szkolenie w dniach 14-15 grudnia 2021

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Utworzenie/funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych niesie za sobą bardzo wiele wątpliwości na gruncie wykonawczym. Kto jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową tej jednostki? Co z inwentaryzacją? Jaki jest zakres wspólnej obsługi? Bardzo wiele samorządów wprowadziło lub zamierza wprowadzić wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek budżetowych- oświatowych i nie tylko, czyli utworzyć centrum usług wspólnych. Samorządowcy mają jednak wątpliwości co do poszczególnych rozwiązań. Jak np. zorganizować kwestie spisu z natury? Kto ma za to odpowiadać? Na te i inne pojawiające się pytania odpowiemy podczas szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie procesu budowania i usprawniania funkcjonowania obsługi wspólnej w samorządzie.
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad organizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych, powiatowych, wojewódzkich jednostek sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim i prowadzącym jest jst.
 • Wskazanie zagrożeń związanych z  funkcjonowaniem wspólnej obsługi w ramach CUW.
 • Zapoznanie się z zasadami prowadzenia rachunkowości, sprawozdawczości oraz zarządzania finansami przez samorządowe centrum usług wspólnych.
 • Dostarczenie uczestnikom przykładów konkretnych rozwiązań na poziomie operacyjno-wykonawczym, np. procedury związane z kontrolą i obiegiem dokumentacji kadrowo-płacowej w przypadku wdrożenia wspólnej obsługi, czy instrukcji kontroli i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.
 • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów, związanych z udzielaniem i rozliczaniem urlopów w placówkach oświatowych.
 • Uczestnicy będą mogli skonsultować z ekspertem kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia.
   
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I: Organizacja samorządowego centrum usług wspólnych. Modele funkcjonowania i regulacje prawne.


1. Zakres odpowiedzialności nieadekwatny do ilości realizowanych zadań.
2. Modele prowadzenia obsługi finansowej, księgowej i administracyjnej jednostek oświatowych przez gminy i powiaty.
3. Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące wspólnej obsługi:

 • Raport NIK w zakresie kontroli realizacji zadań w jst przez ZEAS-y.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów ustaw samorządowych (dot. gmin, powiatów, samorządów województw) oraz innych ustaw i ich wpływ na realizację zadań.
 • Idea Centrum Usług Wspólnych. Jak zapewnić wspólną obsługę, w szczególności w zakresie: finansowym, rachunkowym, organizacyjnym, administracyjnym i innym? Tyle odpowiedzialności – ile zadań.
 • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego – niezatrudnianie głównych księgowych.
 • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
 • Podstawa prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych jst - stosowne uchwały organu stanowiącego jst; porozumienie między jednostką obsługiwaną a obsługującą; zasady przepływu informacji między jednostką obsługiwaną a obsługującą.
 • Jednostki obsługujące: powołana nowa jednostka; urząd gminy, istniejąca jednostka organizacyjna.
 • Jednostki obsługiwane: jednostki oświatowe; jednostki pomocy społecznej; zakłady budżetowe; instytucje kultury; inne samorządowe osoby prawne.
 • Zmiany ustawy o finansach publicznych w zakresie odpowiedzialności kierownika jednostki i głównego księgowego.
 • Zasady powierzania obowiązków w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości do Samorządowego Centrum Usług Wspólnych – zmiany ustawy o rachunkowości.
 • Uprawnienia oraz zakres zadań realizowanych przez CUW. Zmiana odpowiedzialności kierownika jednostki obsługującej i obsługiwanej za gospodarkę finansową, na gruncie zmian ustawy o finansach publicznych.
 • Główny księgowy w CUW.

4. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym dotychczas nie funkcjonowała jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – trzy modele.
5. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – a samorząd zamierza objąć wspólną obsługą również jednostki pomocy społecznej, instytucje kultury i inne – trzy modele.
6. Praktyczne aspekty wdrażania zmian w zakresie CUW w samorządzie, w którym funkcjonuje jednostka obsługi placówek oświatowych (ZEAS) – a samorząd zamierza nadal prowadzić wspólną obsługą placówek oświatowych.
7. Zalety i wady wdrożenia samorządowych centrów usług wspólnych. Niebezpieczeństwa objęcia wspólną obsługą jednostek, którym ustawy szczególne przypisały samodzielność w gospodarowaniu mieniem i posiadanymi środkami.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Prezydenci miast, wójtowie, burmistrzowie, starości, skarbnicy, dyrektorzy, kierownicy i główni księgowi jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEAS-ów oraz istniejących już CUW-ów, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych, kwestii urlopów nauczycielskich. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty z wprowadzania danych w Systemie Informacji Oświatowej dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń