Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Przygotowanie do kontroli Kuratorium Oświaty

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu nt.: Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju. Przygotowanie do kontroli Kuratorium Oświaty.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 jest podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno - pedagogicznego. W tym zakresie, w zadaniach nadzoru Kuratorów Oświaty, planowana jest kontrola organizacji wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w publicznych i niepublicznych przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego. W związku z tym proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których omówione zostaną przepisy o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju i ich praktyczne zastosowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przekazanie uporządkowanej wiedzy z zakresu przepisów o organizacji WWR.
• Nabycie praktycznych umiejętności wprowadzenia do planu nadzoru dyrektora kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.
• Zdobycie wiedzy pozwalającej na sprawne i skuteczne przygotowanie dokumentacji o organizacji WWR do kontroli planowanej przez KO. 
• Uzyskanie wzorów zarządzeń, arkuszy, przykładów zapisów w statutach placówek, przydatnych w organizowaniu i dokumentowaniu realizacji zajęć w ramach WWR.
• Zajęcia prowadzone będą w formie seminarium z elementami wykładu. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Istota wczesnego wspomagania rozwoju (WWR) w systemie oświaty.
2. Ustawowe warunki organizacji wczesnego wspomagania rozwoju WWR:
• prawidłowe przygotowanie lokalowe,
• prawidłowe przygotowanie kadrowe,
• prawidłowe opisanie organizacji WWR w statucie – wzór zapisu w statucie,
• prawidłowa kwalifikacja dzieci do WWR.
3. Szczegółowe omówienie rozporządzenia o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju:
• powołanie zespołu WWR – wzór zarządzenia dyrektora,
• diagnoza i planowanie rozwoju dziecka – wzór programu,
• współpraca z rodziną i innymi instytucjami – przykłady dobrej praktyki,
• ocena postępów dziecka – wzór arkusza.
4. Organizacja zajęć prowadzonych w ramach WWR i ich prawidłowe dokumentowanie.
5. Dane w SIO podstawą finansowania WWR.
6. Nadzór dyrektora nad organizacją WWR – zadania w planie nadzoru na rok 2021/2022.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, specjaliści i nauczyciele zatrudnieni w tych placówkach. Pracownicy jst realizujący zadania z zakresu nadzoru nad placówkami oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 7 grudnia 2021 r.