Pomoc materialna o charakterze socjalnym – prawo uczniów do stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem regulacji dotyczących uczniów z Ukrainy

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą stypendia i zasiłki szkolne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną kompleksowo przedstawione zagadnienia związane z udzielaniem przez gminę pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Realizacja tego zadania własnego gminy pociąga za sobą konieczność podjęcia złożonych czynności. Wśród nich znajdują się między innymi ustalenie, w randze uchwały rady gminy, regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przyjęcie i rozpatrzenie wniosków o udzielenie stypendium lub zasiłku szkolnego, ustalenie dochodu na jedną osobę w rodzinie ucznia oraz wydanie decyzji przyznającej lub odmawiającej przyznania pomocy o charakterze materialnym. W programie ujęte zostały wszystkie ważne elementy procedury rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego, z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych, w tym związanych z pomocą dla uczniów z Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem zagadnienia pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy.
 • Zapoznanie z procedurą oraz dokumentacją dotyczącą udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa dotyczącego omawianej tematyki.
 • Zapoznanie z innymi zagadnieniami związanymi z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w tym ochroną danych osobowych przetwarzanych w trakcie rozpatrywania wniosku oraz wprowadzaniem danych o udzielonej pomocy do systemu informacji oświatowej.
 • Materiały szkoleniowe obejmują wzory dokumentów m.in. wzór wniosku o udzielenie stypendium szkolnego, przykłady decyzji przyznającej, wstrzymującej i cofającej stypendium szkolne, przykład regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Podczas szkolenia uzyskają Państwo m.in. odpowiedzi na pytania:

 1. W jaki sposób ustalamy dochód na jednego członka rodziny?
 2. Jakie elementy zawiera regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym?
 3. Co mieści się pod pojęciem pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym?
 4. Jakie okoliczności można uznać za uzasadnione w sytuacji złożenia wniosku o stypendium szkolne po terminie wskazanym w ustawie o systemie oświaty?
 5. Jak należy postąpić w sytuacji zmiany progu dochodu upoważniającego do otrzymania stypendium szkolnego?
 6. Jakie dane z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym wprowadzamy do Systemu Informacji Oświatowej?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawowy cel przyznawania pomocy materialnej uczniom.
 2. Uprawnieni do otrzymywania pomocy materialnej.
 3. Specjalna regulacja dotycząca uczniów z Ukrainy – na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 4. Analiza najczęstszych nieprawidłowości pojawiających się w uchwałach rad gmin określających regulaminy przyznawania pomocy materialnej dla uczniów – na podstawie orzecznictwa sądów i administracji.
 5. Formy przyznawania stypendium szkolnego.
 6. Formy udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
 7. Podmioty uprawnione do składania wniosku o przyznanie pomocy socjalnej.
 8. Ustawowy termin składania wniosków oraz uzasadnione przypadki złożenia wniosku po terminie.
 9. Elementy wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.
 10. Zaświadczenia, oświadczenia o wysokości dochodów służące do określenia dochodu przypadającego na jednego członka w rodzinie.
 11. Ustalanie uprawnienia ucznia do otrzymania pomocy w ramach stypendium lub zasiłku szkolnego.
 12. Zastosowanie przepisów art. 8 ust. 3-13 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia.
 13. Wstrzymanie, cofnięcie stypendium szkolnego.
 14. Źródła finansowania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 
 15. Upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do przeprowadzania postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 16. Przyznawanie pomocy materialnej w trybie wydania decyzji administracyjnej.
 17. Przegląd wyników kontroli w zakresie prawidłowości wykorzystania środków na stypendia i zasiłki szkolne przeprowadzanych w gminach przez organy kontrolujące.
 18. Orzecznictwo w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom – wnioski do praktycznego stosowania.
 19. Wprowadzanie danych o udzielonej uczniom pomocy materialnej do Systemu Informacji Oświatowej.
 20. Przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w ramach postępowania administracyjnego.
 21. Przetwarzanie danych osobowych w procedurze rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.
 22. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, centrów usług wspólnych oraz ośrodków pomocy społecznej zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych, a także inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres centrum@frdl.kielce.pl lub wypełnić powyższy formularz zgłoszenia do 23 maja 2022 r.