• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego w dotychczasowej oraz w nowej procedurze - z uwzględnieniem odmiennej sytuacji nauczycieli kontraktowych i  początkujących

Miejsce szkolenia: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 bardzo szerokiego zakresu zmian, które bezpośrednio wpływają na organizację naszej szkoły oraz sytuację poszczególnych nauczycieli, jest poważnym wyzwaniem dla kierującego jednostką oświatową. W okresie przejściowym postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzane będzie zarówno w dotychczasowej jak i nowej procedurze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu objętego tematyką szkolenia, z uwzględnieniem dwóch różnych procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz nabycie praktycznych umiejętności składających się na prowadzenie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w obu procedurach.
Materiały szkoleniowe obejmują przykłady dokumentów powstających w trakcie postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

zwiń
rozwiń
Program

1.Nowa procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego połączona z oceną pracy nauczyciela.
2.Szczegółowa analiza okresu przejściowego – postępowanie egzaminacyjne w dotychczasowej procedurze w przypadku nauczycieli kontraktowych i w nowej procedurze w przypadku nauczycieli początkujących.
3.Równolegle obowiązywanie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020r. poz. 2200) oraz nowego rozporządzenia MEIN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) – analiza poniższych zagadnień pod kątem awansu nauczycieli kontraktowych (według przepisów dotychczasowych) i nauczycieli początkujących (według nowej procedury)
4.Wniosek nauczyciela o podjęcia postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego:
•terminy złożenia wniosku,
•dokumenty dołączone do wniosku (w tym zawartość dotychczasowego oraz nowego zaświadczenia wydawanego przez dyrektora szkoły).
5.Dotychczasowe oraz nowe wymagania na stopień nauczyciela mianowanego.
6.Analiza formalna wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
7.Powołanie komisji egzaminacyjnej w składzie określonym przepisami ustawy Karta Nauczyciela (przykład dokumentu).
8.Zadania i tryb pracy komisji egzaminacyjnej odpowiednio dla nauczyciela początkującego i kontraktowego:
•zapoznanie komisji odpowiednio z opinią o przeprowadzonych zajęciach oraz z oceną pracy nauczyciela początkującego lub z oceną dorobku zawodowego nauczyciela i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego,
•przeprowadzenie egzaminu – szczegółowe omówienie,
•podjęcie rozstrzygnięć w postaci stwierdzenia zdania lub niezdania egzaminu.
9.Zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, których spełnianie jest sprawdzane przez komisję egzaminacyjną podczas egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego (w obu procedurach).
10.Protokół z przebiegu prac komisji egzaminacyjnej (przykład dokumentu).
11.Nadanie, odmowa nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w drodze decyzji administracyjnej – z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego.
12.Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
13.Przetwarzanie danych osobowych nauczyciela w postępowaniu egzaminacyjnym.
14.Wprowadzenie, z pozycji gminy, danych dotyczących awansu zawodowego nauczyciela do Systemu Informacji Oświatowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy pracowników urzędów gmin, starostw oraz centrów usług wspólnych odpowiedzialnych za realizację procedury postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego, a także dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 7 czerwca 2023 r.