• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Powierzanie stanowiska i odwołanie ze stanowiska dyrektora w szkole lub placówce oświatowej

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki łączy w sobie elementy administracyjne i pracownicze. Zadanie to zostało przypisane organowi prowadzącemu, a ustawodawca ściśle wyznaczył tryb obsadzania tego stanowiska. Konkurs na dyrektora stanowi ciąg czynności, na które składa się nie tylko postępowanie konkursowe sensu stricto, lecz czynności poprzedzające posiedzenie komisji i wybór kandydata oraz czynności następcze – w tym zatwierdzenie wyników konkursu. Konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły lub placówki oświatowej, czyni to zagadnienie aktualnym i istotnym dla zapewnienia prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego. Odwoływanie ze stanowiska nie ma charakteru dowolnego i następuje w okolicznościach ściśle wskazanych przez ustawodawcę.
• Podczas sesji Forum dowiemy się:
- Jak należy sformułować ogłoszenie o konkursie, czy można z góry wykluczyć określoną grupę osób z możliwości udziału w konkursie.
- Jakie wymagania są stawiane kandydatom, w tym obowiązek przedstawienia oceny pracy przez kandydata, z uwzględnieniem udziału organu prowadzącego w procesie jej wydawania (projekt oceny).
- W jaki sposób powołać komisję konkursową i jej przewodniczącego, kto jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę, czy przedstawicielem może być członek organu stanowiącego.
- W jaki sposób proceduje komisja konkursowa.
- Jak postąpić w przypadku, gdy wyłoniony kandydat odmówi przyjęcia stanowiska.
- Jakie aspekty należy uwzględnić przy zatwierdzaniu lub unieważnianiu konkursu, jakie konsekwencje powoduje skorzystanie z trybu pozakonkursowego wobec bezzasadnego unieważnienia konkursu.
- W jakich okolicznościach można odwołać dyrektora z zajmowanego stanowiska.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawy prawne obsadzania stanowiska dyrektora szkoły.
2. Tryb konkursowy – ogłoszenie o konkursie, powołanie komisji konkursowej, wymogi stawiane kandydatom, w tym obowiązek posiadania aktualnej co najmniej bardzo dobrej oceny pracy, wyłonienie kandydata.
3. Tryb pozakonkursowy.
4. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora.
5. Zatwierdzenie lub unieważnienie konkursu.
6. Odwołanie ze stanowiska dyrektora.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m. in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego) oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 349 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 21 marca 2023 r.