Procedury zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w jednostkach oświatowych po zmianach w 2021 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki i placówki oświatowe, podobnie jak wszystkie jsfp, powinny posiadać wyłącznie składniki, które są zdatne do użytku oraz faktycznie wykorzystywane do realizacji celów statutowych. Niestety w wielu jednostkach nadal przechowuje się zbędne składniki majątkowe, niezdatne do użytku lub zagrażające bezpieczeństwu. W związku z tym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadzący przestawi zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, w szczególności dotyczące przeglądu składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie się z zasadami gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek po zmianach w 2021r.
 • Omówienie kwestii odpowiedzialności kierownika i pracowników za gospodarowanie majątkiem jednostki i powierzone mienie.
 • Wskazanie obowiązujących zasad dotyczących postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w tym likwidacji i utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych.
 • Przedstawienie najczęściej pojawiających się nieprawidłowości i problemów, związanych ze zdejmowaniem ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania w placówkach oświatowych.
 • Uczestnicy będą mogli skonsultować z ekspertem kwestie problemowe z zakresu tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany wprowadzone na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2021 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania rzeczowymi składnikami majątkowymi jednostek sektora finansów publicznych, w tym jednostek oświatowych – posiadanie oraz przegląd składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki oświatowej / CUW, ZEAS, DBOF za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 4. Odpowiedzialności pracowników za mienie powierzone i wykorzystywane przy wykonywaniu obowiązków służbowych – sposoby powierzania i rozliczania, w tym odpowiedzialność materialna.
 5. Kontrola majątku – ewidencje, opisy na dokumentach źródłowych, znakowanie składników majątkowych oraz ich inwentaryzacja.
 6. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej statutowej działalności jednostki.
 7. Ustalenie procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, komisji likwidacyjnej, komisji kasacyjnej, czy komisji wspólnej – powołanie, zasady działania, przykładowy regulamin, dokumentacja.
 9. Podstawa wyksięgowania z ewidencji składników majątkowych – przykładowe księgowania. Fizyczna likwidacja składników.
 10. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo-odbiorczy, obieg dokumentów finansowo – księgowych).
 11. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 12. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kierownicy i główni księgowi jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEAS-ów oraz CUW-ów, dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych, dyrektorzy szkół, przedszkoli, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń