• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli – obowiązujące od roku szkolnego 2022/2023

Miejsce szkolenia: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 bardzo szerokiego zakresu zmian, które bezpośrednio wpływają na organizację naszej szkoły oraz sytuację poszczególnych nauczycieli, jest poważnym wyzwaniem dla kierującego jednostką oświatową. W okresie przejściowym postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego przeprowadzane będzie zarówno w dotychczasowej jak i nowej procedurze. Ruch kadrowy w nowym roku szkolnym 2023/2024 odbywać się będzie zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi zatrudniania nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnego obrazu zmian wprowadzanych do ustawy Karta Nauczyciela w zakresie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli, ich oceniania oraz zatrudniania.
Nasze szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne przygotowanie uczestników do realizacji nowych procedur i dostosowania organizacji szkoły do nowych wymagań, z uwzględnieniem rozwiązań zastosowanych w okresie przejściowym.

zwiń
rozwiń
Program

1.Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
2.Nowa procedura awansu na stopień nauczyciela mianowanego połączona z oceną
pracy nauczyciela.
3.Nauczyciel kontraktowy i mianowany – warunki dalszego awansu zawodowego na podstawie przypadków występujących w okresie przejściowym do 31 sierpnia 2027r.
4.Szczegółowa analiza okresu przejściowego – równolegle obowiązywanie rozporządzenia MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020r. poz. 2200) oraz nowego rozporządzenia MEIN z dnia 6 września 2022r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. poz. 1914) – analiza poniższych zagadnień pod kątem awansu nauczycieli kontraktowych (według przepisów dotychczasowych) i nauczycieli początkujących (według nowej procedury).
5.Odejście od sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania oraz skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
6.Przygotowanie do zawodu nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela.
7.Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego.
8.Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu - nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
9.Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz jego wymiar.
10.Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i konsekwencje niespełnienia tego warunku.
11.Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.
12.Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
13.Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.
14.Szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym kryteria obowiązkowe, dodatkowe, punktację oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły –
na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela.
15.Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
16.Umowa na czas określony zawierana z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole.
17.Nowe warunki zawarcia umowy z nauczycielem na czas nieokreślony.  
18.Zatrudnienie nauczyciela na podstawie aktu mianowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 24 marca 2023 r.