Przełomowe zmiany w awansie zawodowym, w procedurze oceny pracy oraz w zatrudnianiu nauczycieli - wchodzące w roku szkolnym 2022/2023

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

Miejsce szkolenia: Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51 III piętro
45-018 Opole

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzenie w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 bardzo szerokiego zakresu zmian, które bezpośrednio wpływają na organizację naszej szkoły (przedszkola) oraz sytuację poszczególnych nauczycieli, jest poważnym wyzwaniem dla kierujących jednostką oświatową. Szkolenie będzie prowadzone z naciskiem na praktyczne przygotowanie uczestników do realizacji nowych procedur i dostosowania organizacji szkoły do nowych wymagań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie pełnego obrazu zmian wprowadzanych do ustawy Karta Nauczyciela w zakresie nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli, ich oceniania oraz zatrudniania.

zwiń
rozwiń
Program

1.Zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego.
2.Odejście od sformalizowanych staży, rozdzielonych okresami przepracowania oraz skrócenie okresu, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego.
3.Przygotowanie do zawodu nauczyciela – szczegółowe omówienie nowych zasad rozpoczynania pracy w zawodzie nauczyciela.
4.Nauczyciel kontraktowy i mianowany – warunki dalszego awansu zawodowego na podstawie przypadków występujących w okresie przejściowym do 31 sierpnia 2027r.
5.Mentor - nowa funkcja, sposób powołania, zadania, prawo do dodatku funkcyjnego.
6.Prowadzenie zajęć przed komisją w drugim i ostatnim roku przygotowania do zawodu - nowy obowiązek nauczyciela realizującego przygotowanie do zawodu.
7.Okoliczności zobowiązujące nauczyciela do odbycia dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela oraz jego wymiar.
8.Ustalenie maksymalnego okresu wyznaczonego na uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego i konsekwencje niespełnienia tego warunku.
9.Warunki nadania nauczycielowi odpowiednio stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.
10.Zastąpienie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oceną pracy.
11.Obligatoryjna ocena pracy w drugim oraz ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
12.Konsekwencje uzyskania negatywnej oceny pracy w drugim lub ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.
13.Szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym kryteria obowiązkowe, dodatkowe, punktację oraz kryteria oceny pracy dyrektora szkoły – na podstawie nowego rozporządzenia w sprawie oceny pracy nauczyciela.
14.Zawarcie umowy na czas określony z nauczycielem rozpoczynającym pracę w szkole.
15.Uwarunkowania zawarcia umowy z nauczycielem na czas nieokreślony.  
16.Zatrudnienie nauczyciela na podstawie aktu mianowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Na szkolenie zapraszamy dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących oraz wszystkich zainteresowanych tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
CENA zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu, materiały szkoleniowe w wersji papierowej,
poczęstunek, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu szkoleń Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zamieszczonym na stronie Organizatora www.opole.frdl.pl oraz zawartej w nim Polityce prywatności i ochrony danych osobowych.
UWAGA- Liczba miejsc ograniczona. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie na szkolenie musi zostać potwierdzone przesłaniem do Ośrodka karty zgłoszenia. Brak pisemnej rezygnacji ze szkolenia najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jest równoznaczny z obciążeniem Państwa należnością za szkolenie niezależnie od przyczyny rezygnacji. Płatność należy uregulować przelewem na podstawie wystawionej i przesłanej FV.

Zgłoszenia;

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.opole.frdl.pl do 11 października 2022 r.