Przygotowanie ksiąg do zamknięcia roku 2021 w jednostkach oświatowych

Zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. budżetowego zamknięcia roku 2021 w jednostkach oświatowych. Prowadząca omówi m.in. istotne kwestie dotyczące zamknięcia ksiąg rachunkowych, zmian w klasyfikacji budżetowej, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych i obowiązku ich publikacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy zmiany przepisów prawa w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, niezbędne do prawidłowego zamknięcia 2021 i otwarcia 2022 roku w rachunkowości jednostki, ze specjalnym podkreśleniem aspektów praktycznych, w związku z dużą ilością składników majątku, który jest w posiadaniu szkół i przedszkoli. Zajęcia poprowadzi doświadczony, wieloletni pracownik samorządowy, od lat szkolący z zakresu finansów publicznych m.in. jednostki oświatowe. Podczas szkolenia zaakcentowane zostaną przedstawione problemy i niejasności, które dotyczą wyłącznie jednostek oświatowych np. programu Laboratoria Przyszłości. Ponadto, zaprezentujemy też przykłady dobrych praktyk.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
  • Omówienie indywidualnych problemów związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sporządzaniem sprawozdawczości finansowej, w szczególności zamknięcia i otwarcia roku w rachunkowości jednostki oświatowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czynności przygotowawcze do sporządzenia sprawozdania finansowego:

a. urealnienie ksiąg rachunkowych (inwentaryzacja, wycena bilansowa aktywów i pasywów
 jednostki),
b. przeksięgowania związane z procedurą zamknięcia ksiąg rachunkowych (w tym naliczenie
 amortyzacji, odpisów aktualizujących należności, zamkniecie kont wynikowych),
c. uzgodnienie ksiąg pomocniczych z księgą główną.

2. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz
 z załącznikami:

a. zasady sporządzania bilansu,
b. metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
c. omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
d. omówienie poszczególnych pozycji pasywów.

3. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant
 porównawczy):

a. zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
b. sposób ujęcia dochodów budżetu w księgach rachunkowych,
c. zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
d. sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
e. zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
f. metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.

4. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:

a. zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
b. omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
c. omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
d. technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.

5. Zasady sporządzania „nowego” sprawozdania według wzoru „Informacja dodatkowa”:

a. zasady sporządzania informacji dodatkowej jednostki,
b. omówienie poszczególnych pozycji informacji dodatkowej.

6. Podsumowanie:

a. omówienie wzajemnych powiązań między trzema sprawozdaniami finansowymi,
b. wymogi formalne związane z terminem zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych,
c. odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdań finansowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i główni księgowi jednostek oświatowych oraz jednostek obsługujących (CUW, ZEAS), skarbnicy, główni księgowi oraz inni pracownicy działów finansowych jst, odpowiedzialni za rachunkowość i sprawozdawczość finansową w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Księgowa, posiadająca certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa i jst. Z rachunkowością budżetową i finansami publicznymi związana od 1999 r. Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości i gospodarki finansowej jsfp

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl
do 14 stycznia 2022 r.