• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja i dokumentowanie zadań w samorządowych i niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy i uzyskanie kompetencji osób prowadzących i zarządzających formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobków, klubów dziecięcych). Uczestnicy otrzymają zestaw niezbędnych dokumentów (wzorów), przydatnych zarówno na etapie tworzenia, jak i funkcjonowania instytucji, które reprezentują. Treści omawiane podczas zajęć będą przydatne zarówno dla organów prowadzących, jak i kadry już funkcjonujących form opieki nad dziećmi do lat 3, a także dopiero uruchamianych, w tym w ramach programu „Maluch +”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie ustawowych rozwiązań dotyczących organizacji i prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego, a także zasad dotowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Aktualizacja dokumentacji organu prowadzącego samorządowe formy opieki instytucjonalnej dla dzieci w wieku do lat 3 oraz wynikającej z nadzoru i kontroli nad żłobkami i klubami prywatnymi.
 • Poznanie przykładów praktycznych rozwiązań dotyczących sposobów dokumentowania zadań w zakresie prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka i klubu dziecięcego.
 • Wyposażenie uczestników we wzory dokumentów, niezbędnych pism, przykładów procedur, regulaminów, uchwał, zarządzeń.
 • Analiza najważniejszych dokumentów i dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Statut żłobka/klubu dziecięcego i regulamin organizacyjny jako nadrzędne dokumenty regulujące funkcjonowanie żłobka/ klubu dziecięcego:
  • wymóg aktualizacji/ nowelizacji ww. dokumentów w związku ze zmianami prawnymi obowiązującymi od 1 kwietnia 2022 roku,
  • dostosowanie uchwał/decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez żłobek/klub dziecięcy do zmian wdrożonych od 1 stycznia 2022 roku,
  • czas pracy żłobka/klubu dziecięcego, a przepisy prawa,
  • zakres i uwarunkowania samodzielności dyrektora żłobka/ kierownika klubu dziecięcego w podejmowaniu wiążących decyzji dot. organizacji pracy ww. form opieki,
  • regulamin organizacji żłobka/klubu dziecięcego- istota i zasady bieżącej aktualizacji dokumentu,
  • system upowszechniania dokumentacji żłobka/klubu dziecięcego zgodnie zobowiązkiem przestrzegania RODO,
  • przykład umowy na świadczenie usług opiekuńczych- zakres, aktualizacja, częstotliwość, tryb egzekucyjny.
 2. Dokumentacja organizacyjna, wewnętrzna i nadzorcza dyrektora/kierownika żłobka/klubu dziecięcego:
  • zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w podstawowej dokumentacji organizacyjnej dyrektora/kierownika,
  • obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna dyrektora/ kierownika w zakresie kompetencji, umów, operowania i przekazywania danych w systemie operacyjnym,
  • możliwość utworzenia i funkcjonowania organu – rady rodziców: istota, zakres kompetencji, szanse i zagrożenia,
  • elektroniczne konto organizacji jako wymóg/usprawnienie przepływu danych pomiędzy dyrektorem/ właścicielem żłobka/ klubu dziecięcego, a organem prowadzącym/ dotującym,
  • dokumentacja pracownicza dyrektora/ kierownika jako osoby wykonującej czynności kierownika zakładu pracy i przełożonego wszystkich pracowników (zróżnicowanie zadań w samorządowych i prywatnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
  • ewidencjonowanie czasu pracy i ocena pracownicza w zadaniach przełożonego służbowego,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka- zasady i formy pisemnego planowania zadań przez opiekunów- stanowiska prawne; przykłady,
  • system motywowania i nagradzania pracowników podstawową formą rozwoju żłobka/ klubu dziecięcego oraz istotną informacją zewnętrzną dla rodziców i środowiska.
 3. Najważniejsze dokumenty w żłobku/klubie dziecięcym uwzględniające przestrzeganie norm i przepisów, regulujących opiekę nad małym dzieckiem:
  • roczny plan pracy żłobka/klubu dziecięcego,
  • planowanie miesięczne – analiza, efekty partycypacji pracowników w opiece i rozwoju małego dziecka,
  • obserwacja podstawową formą i metodą kreowania opieki i oddziaływania na rozwój dziecka,
  • komunikacja wewnętrzna w żłobku/ klubie dziecięcym- umiejętność pracy zespołowej,
  • bieżąca forma współdziałania z rodzicami /prawnymi opiekunami dziecka- zakres, skuteczność,
  • upowszechnianie działalności form opieki w mediach społecznościowych, a ochrona praw dziecka,
  • udział rodziców/prawnych opiekunów w bieżącej obserwacji rozwoju dzieci w żłobku/klubie – sposoby, formy/ metody- różnorodność form wymiany doświadczeń,
  • współdziałanie z placówkami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- wdrażanie dobrych praktyk, umiejętność dzielenia się sukcesami, działaniami innowacyjnymi,
  • umiejętność ustawicznego samodoskonalenia gwarancją rozwoju kadry i żłobka/klubu dziecięcego- przykłady, dostępne źródła informacji.
 4. Kontynuacja Programu „Maluch +” na lata 2022-2029 – zasady realizacji, problemy.
 5. Dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele samorządowych i niesamorządowych instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3- dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych, przedstawiciele samorządów gminnych, prowadzący rejestr i obsługę ww. podmiotów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert szkoleń w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2023 r.