Rekrutacja do publicznych placówek wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo wiedzę na temat obowiązujących zasad organizacji procesu rekrutacyjnego, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Prowadzenie naboru do publicznych przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, mimo że realizowane co roku ciągle budzi wiele wątpliwości proceduralnych i praktycznych. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego praktyk, realizujący między innymi: zadania związane z rekrutacją w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta przeanalizuje procedury i dokumentację w zakresie tematu szkolenia, przekaże sprawdzone wskazówki i praktyczne rozwiązania, usprawniające realizację naboru do przedszkoli i szkół podstawowych oraz odpowie na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Aktualizacja i ugruntowanie wiedzy w zakresie prowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych.
 • Szczegółowa analiza procedury rekrutacyjnej oraz omówienie podstawowych dokumentów, takich jak uchwała rady gminy w sprawie kryteriów naboru, zarządzenie wójta w sprawie ogłoszenia terminów rekrutacyjnych, czy dokumentów redagowanych przez komisję rekrutacyjną pozwoli uczestnikom na gruntowne przygotowanie się do realizacji procedur rekrutacyjnych.
 • Szkolenie będzie oparte na praktycznych aspektach omawianego zagadnienia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Publiczne placówki wychowania przedszkolnego (przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego).
  1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do placówek wychowania przedszkolnego.
  2. Organy odpowiedzialne za realizację procedury rekrutacyjnej i ich zadania:
   • zadania organu prowadzącego,
   • zadania dyrektora,
   • zadania komisji rekrutacyjnej.
  3. Wniosek o przyjęcie do placówki wychowania przedszkolnego – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
  4. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do placówek wychowania przedszkolnego – przykład zarządzenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
  5. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – przykład dokumentu.
  6. Przyjęcie dziecka do placówki wychowania przedszkolnego w trakcie roku szkolnego.
  7. Kryteria pierwszego i drugiego etapu naboru do placówek wychowania przedszkolnego, z uwzględnieniem wskazań orzecznictwa sądowego.
  8. Tryb powołania oraz praca komisji rekrutacyjnej – na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów – z wzorami dokumentów.
  9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym zasady ich ogłaszania.
  10. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej – procedura i terminy.
  11. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych placówkach wychowania przedszkolnego.
  12. Konsekwencje zaniechania wskazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom, które nie otrzymały miejsca w wybranym przedszkolu.
  13. Ustawowe zobowiązanie do przeprowadzenia otwartego konkursu dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na realizację zadania udostępnienia miejsc przedszkolnych – przy braku miejsc w publicznych placówkach wychowania przedszkolnego.
  14. Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji do placówek wychowania przedszkolnego.
  15. Najczęstsze nieprawidłowości występujące w trakcie procesu rekrutacyjnego.
 2. Publiczne szkoły podstawowe.
 1. Podstawa prawna przeprowadzenia naboru do klas pierwszych szkół podstawowych.
 2. Organy odpowiedzialne za realizację naboru - zadania organu prowadzącego, dyrektora oraz komisji rekrutacyjnej.
 3. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej - elementy zgłoszenia oraz wymagane załączniki.
 4. Wniosek o przyjęcie do pierwszej klasy szkoły podstawowej – przykład dokumentu oraz wymagane załączniki.
 5. Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych.
 6. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych – z uwzględnieniem orzecznictwa.
 7. Praca komisji rekrutacyjnej - z wzorami dokumentów.
 8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym zasady ich ogłaszania.
 9. Odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej – procedura i terminy.
 10. Rekrutacja do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie.
 11. Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
 12. Postępowanie rekrutacyjne w nowotworzonych szkołach podstawowych.
 13. Miejsce realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego w przypadku niezorganizowania oddziału danej klasy w szkole obwodowej.
 14. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy publicznych placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych, nauczyciele uczestniczący w pracach komisji rekrutacyjnych, przedstawiciele organów prowadzących te jednostki oraz wszyscy zainteresowani tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.