Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół podstawowych w świetle ustawy prawo oświatowe

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo wiedzę na temat obowiązujących zasad organizacji procesu rekrutacyjnego, z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej. Omówione zostaną regulacje prawne dotyczące tego zadania, przybliżona istota określania przez organ prowadzący kryteriów rekrutacji oraz sposób pozyskiwania dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zaktualizowanie wiedzy dotyczącej postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół na rok szkolny 2021/2022.
 • Nabycie kompetencji dotyczących praktycznego przygotowania procesu rekrutacji w oparciu o ustawę prawo oświatowe.
 • Omówienie terminów istotnych dla procesu rekrutacji, przypadków, w których kandydaci są przyjmowani w pierwszej kolejności, wskazanie najczęstszych błędów, nieprawidłowości dotyczących procesu rekrutacji.
 • Otrzymanie niezbędnych wzorów dokumentów towarzyszących procedurze rekrutacji.
 • Zdobycie wiedzy oraz wyjaśnienie najczęściej pojawiających się wątpliwości i problemów w zakresie prowadzenia rekrutacji.
 • Wymiana doświadczeń, przedyskutowanie kwestii problemowych z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Formalno-prawne uwarunkowania prowadzenia rekrutacji - przepisy ustawy prawo oświatowe.
 2. Kryteria rekrutacji, ich hierarchia, kandydaci o szczególnym statusie uprzywilejowania oraz przypadki, w których kandydaci są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. Rekrutacja do publicznych przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego.
 4. Obowiązek zapewnienia przez gminę wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich.
 5. Obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dzieci 6 letnich.
 6. Konkursy ofert dla niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego.
 7. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych.
 8. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych sportowych/oddziałów sportowych i publicznych szkół mistrzostwa sportowego/oddziałów mistrzostwa sportowego.
 9. Rekrutacja do publicznych szkół i oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych.
 10. Rekrutacja do publicznych oddziałów międzynarodowych.
 11. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów rekrutacyjnych na rok szkolny 2021/2022.
 12. Procedura postępowania rekrutacyjnego oraz sposób dokumentowania spełnienia kryteriów istotnych przy rekrutacji.
 13. Wniosek o przyjęcie kandydata i dokumentacja załączana do wniosku, potwierdzająca spełnianie kryteriów.
 14. Zadania samorządu w związku z rekrutacją.
 15. Zadania dyrektora w procesie rekrutacji.
 16. Zadania komisji rekrutacyjnej.
 17. Procedura odwoławcza przysługująca kandydatom w przypadku odmowy przyjęcia kandydata.
 18. Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji.
 19. Problemy i nieprawidłowości występujące w procesie rekrutacji.
 20. Zadania organu prowadzącego dotyczące rekrutacji.
 21. Przyjmowanie cudzoziemców.
 22. Podsumowanie i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za zadania związane z prowadzeniem oświaty, pracownicy CUW i wydziałów edukacji oraz dyrektorzy, zastępcy dyrektorów oraz przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnych prowadzących postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i szkół.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej.

zwiń
rozwiń