Rodzinny kapitał opiekuńczy a organizacja i finansowanie form opieki nad dziećmi do lat 3 od 1 kwietnia 2022 roku

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie organizacja i finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną omówione założenia rodzinnego kapitału opiekuńczego w kontekście organizacji i finansowania uczestnictwa dzieci w wieku do lat 3 w instytucjonalnych formach opieki, prowadzonych przez samorządy i inne osoby prawne i fizyczne. Prowadząca wskaże także zmiany prawne w zakresie organizacji i finansowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie założeń rodzinnego kapitału opiekuńczego, wprowadzonego ustawą z dnia 17 listopada 2021 roku.
  • Poznanie zmienionych ustawowych rozwiązań dotyczących organizacji i prowadzenia opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna.
  • Przedstawienie zmian w zasadach dotowania pobytu dzieci w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
  • Omówienie znowelizowanych wariantów źródeł finansowania, tworzonych miejsc w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech - w samorządowych i niesamorządowych formach opieki.
  • Analiza i wyjaśnienie zasad wnioskowania o środki z rodzinnego kapitału opiekuńczego w najczęściej pojawiających się pytaniach i odpowiedziach.
  • Wskazanie praktycznych rozwiązań realizacji świadczeń kapitału rodzinnego z pozycji usługodawcy świadczonych instytucjonalnych form opieki - żłobka, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w organizacji i finansowaniu form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które będą obowiązywać od 1 kwietnia 2022 roku.
2. Ustawowe warunki nabywania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego - zadania wykonawców ustawy i uprawnionych rodziców/prawnych opiekunów.
3. Osoby uprawnione do nabywania środków z rodzinnego kapitału opiekuńczego.
4. Postępowanie w sprawach kapitału - ustalenie prawa do kapitału w wyniku wnioskowania rodziców.
5. Ustalenie prawa do dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
6. Zakres przedmiotowy wniosku o dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ze środków budżetu państwa.
7. Zasada wnoszenia opłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna z uwzględnieniem przyznanych zniżek.
8. Zakres podmiotowy przyznanej zniżki dotyczącej opłaty za pobyt dziecka w żłobku/klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
9. Sposób i termin przekazywania dofinansowania do podmiotu świadczącego opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (samorządowego i prywatnego).
10. Wnioskowanie uprawnionych rodziców/opiekunów o dofinansowanie obniżenia opłaty za korzystanie z form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - elektroniczna forma składania wniosku wraz z oświadczeniami o przyznanie dofinansowania – uwierzytelnienie informacji przez ZUS w oparciu o dane uzyskane lub zweryfikowane z rejestru form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, zarówno jst, jak i innych osób fizycznych i prawnych oraz osoby wykonujące zadania zarządcze oraz kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, opiekunowie dzienni i osoby/podmioty ich zatrudniające, wszystkie osoby zainteresowane problematyką opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.