• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie dotacji oświatowych – jak prawidłowo wydatkować dotacje? Szkolenie dla podmiotów dotowanych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą dotacje oświatowe.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu skierowanym do przedstawicieli placówek oświatowych dotowanych przez samorząd, stanowiącym kompendium wiedzy z zakresu wydatkowania i rozliczania dotacji. Praktyczne informacje pozyskane podczas szkolenia pozwolą sprawdzić, czy kwota dotacji przekazana przez samorząd została prawidłowo wyliczona, gdyż zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego po otrzymaniu dotacji organ prowadzący ma 30 dni na reakcję i odwołanie się od kwoty błędnie wyliczonej. Podczas trwania szkolenia, w praktyczny, warsztatowy sposób zostaną przekazane informacje i wskazówki, pozwalające na zgodne z przepisami wydatkowanie dotacji, bez narażania się na konieczność jej zwrotu. Omówione zostaną także warunki, jakich musi dopełnić placówka, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy, a także zasady kontrolowania tej dotacji. Ponadto wskażemy, na co można przeznaczyć dotację, jakie wydatki mogą zostać zakwestionowane oraz jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy z obszaru dotowania szkół i placówek niesamorządowych, tak by każdy uczestnik szkolenia mógł samodzielnie sprawdzić czy kwota dotacji, którą przekazuje samorząd jest prawidłowo wyliczona.
 • Uzyskanie wskazówek, w jaki sposób wydawać dotację, by nie narażać się na jej zwrot.
 • Wyjaśnienie w skondensowany sposób wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących naliczania, wydatkowania, rozliczania i kontroli dotacji dla szkół oraz placówek.
 • Wskazanie, jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji oraz jakie konsekwencje może mieć brak wpisania lub nieprawidłowe wpisanie danych do SIO.
 • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie do dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych – podstawa prawna.
 2. Zasady obliczania kwoty dotacji: najbliższa jednostka samorządu terytorialnego, wydatki bieżące, statystyczna liczba uczniów, podstawowa kwota dotacji (ogólny mechanizm), wskaźnik zwiększający (ogólny mechanizm), dokładne obliczenie kwoty dotacji opartej o subwencję oświatową (algorytm podziału subwencji) – przykłady praktyczne.
 3. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: zmiana kwoty dotacji w ciągu roku a wyrównanie dotacji od początku roku (przykłady praktyczne). Jak samodzielnie sprawdzić, czy po aktualizacji samorząd właściwie wypłacił wyrównanie na każdego ucznia od początku roku?
 4. Wpływ podwyżek nauczycieli w placówkach samorządowych na wysokość otrzymywanej dotacji.
 5. Warunki otrzymania dotacji - jakie warunki należy spełnić, aby samorząd wypłacił dotację na kolejny rok budżetowy? Czy samorząd może odmówić wypłacenia dotacji? Kiedy samorząd może zgodzić się na wypłacenie dotacji, pomimo niedopełnienia ustawowych warunków?
 6. Zasady wydatkowania dotacji - na co można przeznaczyć dotację? Jakie wydatki kwestionują samorządy? Jak prawidłowo księgować i opisywać wydatki?
 7. Jak prawidłowo skonstruować zapisy w statucie pod kątem wydatkowania i rozliczania dotacji?
 8. Przekazanie danych do SIO a wysokość dotacji. Czy samorząd może odmówić dotacji w ciągu roku na ucznia? Czy dane na 30 września mają znaczenie dla wyliczenia dotacji?
 9. Jak obliczyć limit pokrywany z dotacji na wynagrodzenie dyrektora i pracowników? Jak odnieść limit do wymiaru zatrudnienia, zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 roku?
 10. Inne aspekty (ogólnie):
  • zasada dotowania jednej placówki wychowania przedszkolnego i jednej szkoły dla dorosłych,
  • zasada przekazywania dotacji za zdanie egzaminu,
  • zasady przekazywania dotacji,
  • kontrola wydatkowania dotacji,
  • wstrzymanie dotacji,
  • przetwarzanie danych osobowych w związku z udzielaniem, rozliczaniem i kontrolą dotacji,
  • zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. oraz od 1 stycznia 2020 r.: zmiany dotyczące dotowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych, zmiany w wyliczaniu wskaźnika zwiększającego, zmiany w zasadach limitowania wysokości dotacji przeznaczanej na wynagrodzenie dyrektora i pracowników dotowanej szkoły od 1 stycznia 2020 r. (zasada obliczania limitu wydatków na wynagrodzenia z odniesieniem do wymiaru etatu), wydatkowanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (ogólne aspekty).
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, otrzymujących dotacje oświatowe na swoje placówki – właściciele, dyrektorzy oraz księgowi przedszkoli, szkół i placówek niesamorządowych (publicznych i niepublicznych, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż samorząd).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2023 r.