• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami kosztów wychowania przedszkolnego

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli na uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu rozliczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyka, na co dzień zajmującego się sprawami oświatowymi w samorządzie, który szczegółowo umówi kolejne kroki procedury w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Praktyczne przedstawienie procedur związanych z rozliczeniem finansowym pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego – na bazie konkretnych przykładów, z wykorzystaniem przykładowego narzędzia do obliczania podstawowej kwoty dotacji. Wskazanie jakie wydatki bieżące należy przyjąć do obliczenia podstawowej kwoty dotacji, w jaki sposób zaktualizować liczbę uczniów i kwotę dotacji, jakie informacje ogłosić w BIP i w jaki sposób przetwarzać dane osobowe w zakresie realizacji tego zadania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna rozliczenia finansowego pomiędzy gminami w przypadku uczniów niebędących mieszkańcami gminy prowadzącej lub dotującej placówkę wychowania przedszkolnego.
 2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji (PKD) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz szczególny przypadek obliczania PKD dla innych form wychowania przedszkolnego.
 3. Pojęcie wydatków bieżących przyjęte do obliczeń PKD.
 4. Ustawowa definicja statystycznej liczby uczniów.
 5. Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji – terminy i sposób ustalania.
 6. Aktualizacja statystycznej liczby uczniów, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, uczniów niepełnosprawnych oraz statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych z danymi rodzajami niepełnosprawności.
 7. Stosowanie regulacji art. 43 ust 3-5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych do aktualizacji kwot rozliczeń pomiędzy gminami.
 8. Rozliczenie finansowe pomiędzy gminami dotyczące uczniów niebędących mieszkańcami gminy:
  • w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez gminę,
  • w przypadku dotowania placówki wychowania przedszkolnego przez gminę.
 9. Informacje ogłaszane w Biuletynie Informacji Publicznej.
 10. Przetwarzanie danych osobowych w związku z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego ucznia uczęszczającego do placówki wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.
 11. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz CUW i ZEAS zajmujący się prowadzeniem rozliczeń kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy gminami oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 29 listopada 2021 r.