• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie subwencji na uczniów niepełnosprawnych w szkołach i przedszkolach samorządowych (art. 8 ufzo) w 2022 roku – zmiany w związku z aktualizacją metryczek (podwyżki, specjaliści, zmiana w awansach)

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, poświęcone rozliczaniu subwencji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

W subwencji oświatowej przewidziano środki finansowe na zapewnienia kształcenia specjalnego uczniom, posiadającym orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jednocześnie w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych wprowadzono zobowiązanie do wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż zagwarantowana w subwencji oświatowej. Podczas szkolenia prowadzący w praktyczny sposób wskaże jak spełnić wymagania ustawowe w tym zakresie, w jaki sposób klasyfikować i dokumentować wydatki na uczniów niepełnosprawnych. Podpowie jak prosto wyliczyć i uwzględnić w podziale na kształcenie specjalne dodatkowe kwoty naliczone na uczniów niepełnosprawnych w trzech dodatkowych ww. metryczkach subwencyjnych - na podwyżki, na standardy specjalistów, na zmianę w awansach. Podczas części warsztatowej omówi jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także podpowie w jaki sposób należy przygotować się do udokumentowania spełnienia wymogów ustawy w przypadku kontroli RIO.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie zasad dotyczących obowiązku wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie nie niższej, niż w subwencji oświatowej.
  • Zaprezentowanie efektywnych sposobów spełniania wymogów art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
  • Dodatkowo na szkoleniu zostanie przedstawiony temat aktualizacji metryczek, w oparciu o dodatkowe podziały subwencji w 2022 roku – metryczka na podwyżki, metryczka na standardy specjalistów, metryczka na zmianę w awansach. Pokażemy jak prosto wyliczyć i uwzględnić w podziale na kształcenie specjalne dodatkowe kwoty naliczone na uczniów niepełnosprawnych w trzech dodatkowych ww. metryczkach subwencyjnych.
  • Część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatowej. Prowadzący szkolenie pokaże, jak dokonać kalkulacji wzoru zawartego w ustawie, a także jak podzielić środki pomiędzy szkoły, uwzględniając prawidłową klasyfikację budżetową oraz dodatkowe podziały subwencji w 2022 roku.
  • Przygotowanie uczestników do udokumentowania organom kontrolującym spełnienia wymogów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w zakresie wydatkowania środków na kształcenie specjalne w kwocie, nie niższej niż w subwencji oświatowej – wskazanie jak należy przedstawić RIO w razie kontroli spełnienie wymogu ustawowego
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne – podejście praktyczne.
3. Wzór zawarty w art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - przykłady rozwiązania (warsztaty).
4. Zmiany w 2022 roku - jak dokonać dodatkowej kalkulacji metryczki na kształcenie specjalne w związku z dodatkowymi podziałami subwencji w 2022 roku? Jak uwzględnić dodatkowe kwoty naliczone na uczniów niepełnosprawnych w metryczkach: na podwyżki, na standardy specjalistów i na zmianę w awansach? Przykłady praktyczne wyliczeń.
5. Metody wykazywania wydatków na kształcenie specjalne przez szkoły samorządowe – podejście praktyczne, co można sfinansować w ramach środków na kształcenie specjalne, jakie pomoce dydaktyczne można kupić z tych środków, jak wykazywać koszty wspólne według nowych zasad, jakim algorytmem wykazywać wynagrodzenia nauczycieli specjalistów, wykazywanie wynagrodzeń innych nauczycieli i obsługi/administracji, wydatki bieżące a wydatki majątkowe, indywidualne nauczanie, doskonalenie nauczycieli.
6. Zapisy orzeczenia o kształceniu specjalnym a wydatki ponoszone na kształcenie specjalne przez przedszkole/szkołę.
7. Rejestracja wydatków – dedykowane rozdziały klasyfikacji budżetowej.
8. Podział kwoty na kształcenie specjalne pomiędzy odpowiednie rozdziały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem tzw. małej metryczki i ustawowego wzoru z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
9. Wykazanie wydatków na kształcenie specjalne w samorządzie w przypadku kontroli RIO.
10. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do ponoszonych wydatków. Weryfikacja danych przekazanych przez MEN.
11. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – skąd środki na sfinansowanie kształcenia specjalnego tych uczniów?
12. Zmiana liczby uczniów w ciągu roku – czy można dokonywać przesunięcia środków zaplanowanych na kształcenie specjalne, gdy zmienia się liczba uczniów.
13. Środki na kształcenie specjalne ponoszone w szkołach i przedszkolach samorządowych a dotacje udzielane przez samorząd dla oświaty niesamorządowej – zależności.
14. Finansowanie uczniów niepełnosprawnych a dane wykazane w Systemie Informacji Oświatowej.
15. Informacje będące w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół i placówek – jak szybko policzyć, sprawdzić i monitorować spełnianie art. 8 ustawy.
16. Dyskusja, odpowiedzi na pytania Uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy i główni księgowi szkół i przedszkoli samorządowych, skarbnicy jst, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz pracownicy centrów usług wspólnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 4 października 2022 r.