Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. Dobre praktyki z zakresu podnoszenia przez dyrektorów, nauczycieli i opiekunów kompetencji istotnych dla ochrony praw dziecka

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie w godzinach: I dnia 11.00 – 17.00; II dnia 10:00 -13:00

Ważne informacje o szkoleniu

Śląskie Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do lat 3 to jedno z 80 forów działających przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Fora to unikalny i autorski pomysł Fundacji. To przede wszystkim platforma współpracy i integracji, dla Dyrektorów Żłobków i Klubów dziecięcych służąca poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu piastowanej funkcji. Dzięki współpracy w ramach Forum członkowie na bieżąco mogą świadczyć sobie pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną funkcją, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród osób zapewniających opiekę dzieci do lat 3. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach Forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA.
Zapraszamy na szkolenie przeznaczone dla dyrektorów, nauczycieli i opiekunów, którzy w swym zakresie obowiązków sprawują opiekę nad dziećmi i ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność prawną.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Poznają Państwo odpowiedzialność prawną dyrektora i nauczyciela w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.
2. Zaznajomimy Państwa z wybranymi aktami prawnymi i ich poszczególnymi zapisami określającymi odpowiedzialność prawną dyrektora i nauczyciela.
3. Nabędą Państwo umiejętność wiązania właściwych zapisów prawnych z poszczególnymi rodzajami swojej zawodowej działalności.
4. Rozpoznają Państwo najważniejsze zagrożenia związane ze sprawowaną opieką nad dziećmi.
5. Będą mogli Państwo świadomie stosować profilaktykę zagrożeń związanych z aktywnością zawodową mogących prowadzić do odpowiedzialności prawnej.
6. Nauczą się Państwo wspierać współpracę nauczyciela w zakresie stosowania dobrych praktyk profilaktycznych.
7. Będą Państwo promować odpowiedzialność prawną jako narzędzie dbania o dobro społeczności przedszkola i żłobka wśród kadry.
8. Poznają Państwo metody wsparcia zespołu w sytuacjach kryzysowych. Omówimy, jak reprezentować Placówkę na zewnątrz oraz jak rozmawiać z Rodzicami w sytuacjach konfliktowych/kryzysowych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie dobra dziecka w kontekście profilaktyki jego ochrony przed krzywdzeniem:
a) Dobro dziecka w ujęciu prawnym.
b) Rozumienie i odnoszenie dobra dziecka do sytuacji realnych w pracy zawodowej kadry przedszkola i żłobka.
c) Dziecko doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej.
d) Case study – formy i rodzaje przemocy wobec dzieci w praktyce zawodowej kadry przedszkola i żłobka.
Pierwszy panel pozwoli Ci pozyskać wiedzę oraz umiejętności z zakresu rozumienia dobra dziecka w szczególności w kontekście  sytuacji realnych pojawiających się w pracy zawodowej kadry przedszkola i żłobka. Głównie chodzi tu o spojrzenie na dobro dziecka w kontekście ochrony przed uwikłaniem w konflikt rodzicielski, ochrony przed krzywdzeniem oraz szanowania praw dziecka przez wszystkie osoby sprawujące nad nim faktyczną opiekę. Scharakteryzowane zostaną również trzy formy krzywdzenia dzieci przez ich opiekunów, jak i kadrę przedszkola oraz żłobka, które mogą pojawić się w praktyce zawodowej. Uzupełnieniem prezentowanych treści będzie zastosowana metoda case study w odniesieniu do form i rodzajów aktów przemocy wobec dzieci w praktyce zawodowej kadry przedszkola i żłobka. Panel będzie też zawierał przykładowe narzędzia (wzory pism, notatek, obszarów kontroli)  służące reagowaniu na napotkane sytuacje.
2. Praktyczne aspekty wykonywania pracy kadry przedszkola i żłobka w rzeczywistości prawnej dziecka:
a) Zakres i zasady wykonywania władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu:
• Charakter i elementy władzy rodzicielskiej.
• Ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu rodzicom.
b) Praktyczne aspekty wykonywania władzy rodzicielskiej w rzeczywistości prawnej dziecka i rodziny:
• Konflikt okołorozwodowy a konflikt rodzicielski.
• Władza rodzicielska, a realizacja kontaktów z dzieckiem i podejmowanie decyzji o istotnych sprawach dziecka.
• Orzeczenia kształtujące sytuację prawną dziecka.
• Postępowanie z rodzicami pozostającymi w konflikcie i przeciwdziałanie zjawisku wciągania kadry placówki w konflikt rodzicielski.
c) Regulacje postępowania karnego chroniące dziecko przed sprawcą.
d) Case study – przykłady naruszenia praw dziecka przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w pracy kadry przedszkola i żłobka.
Drugi panel wprowadzi Cię w zagadnienia z zakresu instytucji władzy rodzicielskiej, zakresu jej wykonywania przez rodziców żyjących w rozłączeniu oraz wpływu na wykonywanie działalności przedszkola i żłobka, w szczególności umiejętność analizy sytuacji prawnej dziecka i przeciwdziałania zjawisku wciągania kadry placówki w konflikt rodzicielski oraz zabezpieczenia uprawnień dziecka przez prawo karne. Uzupełnieniem prezentowanych treści będzie zastosowana metoda case study w odniesieniu do przykładów naruszenia praw dziecka przez przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego w pracy kadry przedszkola i żłobka. W tym przypadku także przedstawione zostaną narzędzia, jakimi może posługiwać się dyrektor placówki w stosunku do swoich klientów. Określone zostaną granice kompetencji oraz konsekwencje zaniechania. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, opiekunowie żłobków, pedagodzy szkolni i nauczyciele klas 1-3.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener 1 - wieloletni właściciel sieci żłobków, przedsiębiorca, praktyk tworzenia placówek opieki nad dziećmi do lat trzech. Certyfikowany szkoleniowiec. Przewodnicząca Śląskiego Forum Dyrektorów Placówek Zapewniających Opiekę Nad Dziećmi Do Lat 3. 
Beneficjent projektu unijnego: pn. „Aktywizacja zawodowa osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, przez utworzenie 40 nowych miejsc w nowo powstałym żłobku w Częstochowie”. Partner w Projektach Unijnych „Akademia Malucha MIR”, Aktywny rodzic,  szczęśliwe dziecko” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego; Beneficjent i partner w licznych grantach unijnych podnoszących kompetencje rodziców, opiekunów, przedsiębiorców, np.:
- Projektu pt:  ”Wypracowanie nowych systemów work life balance w przedsiębiorstwach” o numerze MWSO-2-2019-90, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w perspektywie finansowej 2014 – 2020
- „Design Thinking & Mind Maping szansą na lepszą przyszłość”;
- „Tutoring rodzicielski w oparciu o metodę Reggio Emilia Approach”
-„Opracowanie  i  wdrożenie  produktów  dotyczących  nowej  metody  Mind Fullness wspierającej  proces godzenia  życia  zawodowego  i  prywatnego  w oparciu o pedagogikę Marii Montessori skierowanych do osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.” 
W swojej pracy kładzie wysoki nacisk na PEŁNE wsparcie Rodziców, Dzieci, Rodzin, Opiekunów i Zespołów Opiekunów. W szerokim ujęciu, zorientowane na towarzyszenie zmianie, zrozumienie jej, realizację zadań, celów, planów, marzeń. 
W Roku 2021 jako jedyny przedstawiciel Polski została zaproszona do grona ekspertów powołanych przez Komisję Europejską w ramach pierwszej strategii UE nazwanej „Europejską gwarancją dla dzieci”. Dotyczy ona praw dziecka wraz z propozycją zalecenia ustanowienia europejskiej gwarancji dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w celu zapewnienia dostępu do podstawowych usług, takich jak edukacja i zdrowie.

Trener 2 - Doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu ds. Przestępczości Wobec Dzieci w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, adwokat Okręgowej Rady Adwokackiej w Częstochowie, wykładowca akademicki. Były asystent sędziego Sądu Okręgowego w Łodzi IV Wydziału Karnego. Absolwent aplikacji ogólnej w Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Odbył około 30 szkoleń o charakterze zawodowym związanych z pracą asystenta sędziego i sędziego pionu karnego, cywilnego i rodzinnego organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Specjalizuje się w szczególności w prawie karnym, postępowaniu karnym, kryminologii, wiktymologii, prawie rodzinnym. Autor artykułów w czasopismach recenzowanych i monografiach. Ukończył szkolenie z zakresu psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych, kurs podstawowy z zakresu mediacji, aktywnych metod nauczania, kurs kształcenia metodą projektów, kurs z ochrony danych osobowych dla kadr wymiaru sprawiedliwości. 

Trener 3 - absolwent historii oraz studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o społeczeństwie i resocjalizacji z profilaktyką społeczną. Starszy kurator zawodowy w III Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi wykonujący orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich. Wykładowca akademicki, nauczyciel i wychowawca w ośrodku kuratorskim. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń z zakresu metodyki pracy kuratora sądowego, przeciwdziałania przemocy, mediacji, profilaktyki uzależnień i pracy z młodzieżą sprawiającą problemy wychowawcze. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Kurs będziemy realizowali w formie stacjonarnej w Hotelu Vestina, ul. Malinka 35, Wisła.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 765 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 października 2022 r.