• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Oświaty Samorządowej. Zmiany w nauczaniu uczniów z Ukrainy, prowadzenie rejestru umów i obowiązki związane z cyberbezpieczeństwem

Szkolenie w godzinach:
I dzień 10:30-16:30
II dzień 9:00 – 13:00

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne spotkanie członków Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej będzie dotyczyło ważnych zmian w nauczania uczniów z Ukrainy, prowadzenia rejestru umów i obowiązków związanych z cyberbezpieczeństwem. Spotkanie z ekspertem pozwoli na wyjaśnienie najważniejszych zmian i trudności w prawidłowym stosowaniu przepisów i przygotowaniu się do realizacji nowych obowiązków wynikających z wprowadzania danych do rejestru Ministerstwa Finansów.

Zapraszamy zainteresowane samorządy do przystąpienia do Forum, którego misją jest wzajemne wspieranie się członków poprzez spotkania szkoleniowe, dyskusje, wymianę doświadczeń oraz przygotowywanie wystąpień do organów nadzorczych i centralnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zakres szkolenia obejmuje:

  • najważniejsze regulacje dot. przyjmowania i kwalifikowania uczniów z Ukrainy do szkół/klas, organizacji opieki przedszkolnej, świadczeń pomocowych oraz możliwość tworzenia nowych lokalizacji przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przygotowawczych;
  • omówienie obowiązków związanych z wprowadzaniem danych do centralnego rejestru umów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
  • wskazanie najważniejszych obowiązków, jakie zostały nałożone na podmioty publiczne ustawą z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie bezpieczeństwa.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I
I. Nauka uczniów z Ukrainy w polskich szkołach podstawowych i przedszkolach:
1. Podstawa prawna nauki cudzoziemców w polskich szkołach podstawowych oraz placówkach wychowania przedszkolnego.
2. Przyjmowanie uczniów z Ukrainy do polskich szkół podstawowych i przedszkoli w trakcie roku szkolnego oraz od nowego roku szkolnego.
3. Prawo uczniów z Ukrainy do:
- dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,
- do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem ukraińskim, zatrudnioną na stanowisku pomocy nauczyciela,
- do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- do pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
4. Organizacja przez organ prowadzący dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania.
5. Organizacja oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy, z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań w roku szkolnym 2021/2022.
6. Wprowadzenie możliwości utworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć w szkole podstawowej w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom lub uczniom będącym obywatelami Ukrainy – specjalna procedura, uchwała organu stanowiącego gminy.
7. Wprowadzenie możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu do miejsca, w którym zapewnia się kształcenie i wychowanie.
8. Zatrudnianie w szkole osób będących obywatelami Ukrainy na stanowiskach nauczyciela oraz pomocy nauczyciela.
9. Zmiany przepisów dotyczące nauczycieli:
- zwiększenie limitu przydziału nauczycielom godzin ponadwymiarowych,
- wprowadzenie możliwości podjęcia pracy w szkole przez nauczycieli, którzy przeszli na świadczenia kompensacyjne.
10. Źródła finansowania kształcenia i opieki nad uczniami z Ukrainy.
11. Wprowadzanie danych o uczniach z Ukrainy do Systemu Informacji Oświatowej.
II. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych:
1. Obowiązek wprowadzania danych do centralnego rejestru umów, wchodzący w życie 1 lipca 2022r. – art. 34a ustawy o finansach publicznych.
2. Rodzaje umów podlegających udostępnieniu w rejestrze.
3. Szczegółowy zakres informacji podlegających udostępnieniu w rejestrze umów.
4. Termin obowiązujące przy udostępnianiu umów w rejestrze.
5. Odpowiedzialność za realizację zadania udostępnienia informacji w rejestrze umów – art. 34b ustawy o finansach publicznych. 
III. Kilka słów o cyberbezpieczeństwie. Obowiązki nałożone na podmioty publiczne ustawą z 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie bezpieczeństwa, w tym:
- obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
- zgłaszanie incydentów,
- zarządzanie incydentem.
IV. Podsumowanie i dyskusja.

DZIEŃ II
Sprawy bieżące dotyczące zagadnień prawa oświatowego. 

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej, przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe - publiczne i niepubliczne, dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, osoby zainteresowane omawianą tematyką

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

I dzień:
Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z dwudziestoletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem i administrowaniem oświatą; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; autorka szkoleń z branży oświatowej stale współpracująca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

II dzień:
Zarząd Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Hotel VESTINA Wisła, ul. Malinka 35; 43-460 Wisła.

Cena: członkowie Śląskiego Forum Oświaty Samorządowej w ramach składki, pozostałe osoby 690 PLN netto/os.
(Udział tylko 16 maja 2022 r. (bez noclegu i kolacji – 410 zł)
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 10 maja 2022 r.