• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Standardy ochrony małoletnich - zasady i procedury podejmowane w sytuacji podejrzenia stosowania przemocy domowej wobec dziecka i ucznia. Realizacja procedury „Niebieska Karta” w placówce oświatowej

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 lutego 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą jednostki oświatowe - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki w zakresie ochrony małoletnich.

Ważne informacje o szkoleniu

W trakcie szkolenia, które jest prowadzone przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, praktycznie i przejrzyście omówione zostaną kwestie związane z wprowadzaniem i wdrażaniem standardów ochrony małoletnich, szczególnie w kontekście przeciwdziałania przemocy domowej. Przewodniczący, posiadający szerokie doświadczenie w szkoleniach dla placówek oświatowych odpowie na pytania uczestników oraz wyjaśni trudne i kontrowersyjne aspekty związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w placówkach oświatowych.
Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów/pism stosowanych w realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, wzór wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz wzór zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami wdrażania i realizacji standardów ochrony małoletnich, w odniesieniu do przeciwdziałania przemocy domowej wobec dziecka i ucznia.
 • Praktyczne omówienie zasad realizacji Procedury Niebieska Karta w placówkach oświatowych.
 • Nabycie praktycznej wiedzy z zakresu realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Poznanie dobrych praktyk w zakresie wdrażania i realizacji Procedury Niebieska Karta wobec dziecka i ucznia.
 • Przybliżenie i omówienie wzorów dokumentacji gromadzonej przez pracowników oświaty w związku z realizacją zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.
 • Omówienie zasad sporządzania wniosku o wgląd w sytuację rodzinną dziecka oraz omówienie zasad sporządzania zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pracowników placówek oświatowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przez organ zarządzający jednostką systemu oświaty.
 2. Pojęcie przemocy domowej.
 3. Pojęcie procedury Niebieskie Karty.
 4. Wyjaśnienie pojęcia „Uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy domowej” na przykładzie placówki oświatowej.
 5. Formy/rodzaje przemocy stosowane wobec małoletnich.
 6. Placówki oświatowe jako podmioty zobowiązane do wdrożenia procedury Niebieskie Karty na rzecz ochrony małoletnich.
 7. Wdrożenie procedury Niebieskie Karty w placówkach oświatowych (zasady, terminy ustawowe, zawody zobowiązane do wdrożenia NK).
 8. Dziecko jako osoba podejrzewana o doznawanie przemocy domowej.
 9. Reprezentowanie interesów dziecka w sytuacji podejrzenia doznawania przemocy domowej.
 10. Algorytmy postępowania dla pracowników oświaty – ocena ryzyka występowania przemocy – omówienie kwestionariuszy dla dzieci do 9 roku życia oraz dzieci starszych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych pracujący z osobami małoletnimi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk w dziedzinie przeciwdziałania przemocy domowej. Z wykształcenia socjolog (UMCS w Lublinie). Ukończone specjalistyczne szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. Od wielu lat Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie, Zastępca Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Od ponad 20 lat kurator społeczny w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego Lublin-Zachód. Uczestnik licznych wystąpień w środkach masowego przekazu dotyczących przeciwdziałania przemocy domowej i procedury Niebieskie Karty. Trener szeregu szkoleń z zakresu przeciwdziałaniu przemocy domowej i realizacji procedury Niebieskie Karty m.in. dla pracowników pomocy społecznej, oświaty, kuratorskiej służby sądowej. W uznaniu za znaczący wkład w koordynowanie działań profilaktycznych i edukacyjnych służących przeciwdziałaniu przemocy dwukrotnie odznaczony Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz Medalem Unii Lubelskiej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. UWAGA! Przy zgłoszeniu na szkolenie do 28 lutego 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 15 marca 2024 r.