System Informacji Oświatowej jako źródło danych, niezbędnych do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej. Weryfikacja prawidłowości danych, wprowadzonych do SIO, według stanu na 30 września

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Wprowadzanie danych do SIO wymaga wiedzy dotyczącej samego działania systemu, ale także wiedzy merytorycznej, z zakresu szeroko pojętego prawa oświatowego. Dane wprowadzane są do aplikacji na bieżąco, ale kluczowymi momentami dla jego użytkowników są terminy związane z uzupełnieniem danych w związku z zakończeniem starego i rozpoczęciem nowego roku szkolnego oraz wprowadzanie danych aktualnych na dzień 30 września. Wprowadzane do SIO dane służą do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, są również źródłem informacji dla MEiN oraz innych instytucji (sąd, policja, prokurator, komornik), stanowią również źródło danych statystycznych. Tak szerokie wykorzystywanie danych z SIO nakłada na wprowadzających je do systemu ogromną odpowiedzialność za ich zgodność ze stanem faktycznym. Wiedza zdobyta podczas naszego szkolenia pomoże Państwu w prawidłowym wywiązaniu się z tego złożonego zadania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie pracy z aplikacją Systemu Informacji Oświatowej. Prowadząca przekaże praktyczne wskazówki dotyczące zakresu danych wprowadzanych do poszczególnych modułów SIO, procedury weryfikacji danych służących do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej a także konsekwencji zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą. Omówi także najważniejsze terminy i odpowie napytania dotyczące tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Szczegółowa analiza zakresu danych wprowadzanych przez szkoły, przedszkola, placówki oświatowe - uzupełnianie poszczególnych modułów:
  • Uczeń,
  • Nauczyciel,
  • Oddziały,
  • Dane zbiorcze.
 2. Rola, zadania i odpowiedzialność dyrektorów szkół i placówek wprowadzających dane do Systemu Informacji Oświatowej.
 3. Procedura uzgadniania danych do naliczania subwencji oświatowej na następny rok budżetowy, według stanu na 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.
 4. Sposób podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem danych z SIO.
 5. Konsekwencje zaniechania wprowadzania lub wprowadzania do SIO danych niezgodnych z prawdą – kontrolny obowiązek jednostki samorządu terytorialnego.
 6. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO:
  • Współpraca bazy danych SIO z rejestrami REGON oraz PESEL,
  • Procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL – współpraca szkoły z kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
  • Odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu.
 7. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.
 8. Procedura nadania upoważnienia do dostępu do SIO nowym dyrektorom i pracownikom szkół oraz jego przedłużania i wycofywania.
 9. Strefa dla zalogowanych i narzędzia pomocy.
 10. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO, w świetle RODO.
 11. Odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby wprowadzające dane do Systemu Informacji Oświatowej i odpowiedzialne za ich prawidłowość, dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, CUW i ZEAS weryfikujący prawdziwość wprowadzanych przez jednostki oświatowe danych, służących do naliczania subwencji oświatowej, wszyscy zainteresowani tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli oraz pracowników samorządowych; praktyk z ponad dwudziestoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w wydziale oświaty urzędu miasta; autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych; trenerka szkoleń z branży oświatowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia można dokonać poprzez formularz elektroniczny "Zapisz się na szkolenie" do 22 października 2021 r.