System Informacji Oświatowej w praktyce. Weryfikacja przez samorządy danych do subwencji na 2023 rok

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom wydziałów oświaty, a także ZEAS, czy CUW szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej (SIO).

Ważne informacje o szkoleniu

Jesień to czas weryfikacji przez organ prowadzący danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Mimo, iż nie jest to nowe zadanie zmiany przepisów powodują wiele problemów oraz trudności osobom, dokonującym tej weryfikacji. Z  kolei tylko prawidłowo wprowadzone dane wg stanu na dzień 30 września gwarantują naliczenie subwencji oświatowej w odpowiedniej wysokości. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę merytoryczną dotyczącą danych, wprowadzanych do SIO, jak również wskażemy poszczególne funkcjonalności i raporty systemu.

Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy.
 • Prowadzący przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO, szczególnie w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 • Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • Prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych, wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
 • Omówiona zostanie rola samorządu w procesie weryfikacji, wskazane w jaki sposób jst może sprawdzać dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, tak aby został uwzględniony do subwencji.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. 
zwiń
rozwiń
Program
 1. Potwierdzanie prawdziwości danych, wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  • Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy.
  • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
  • W jaki sposób samorząd powinien zweryfikować poprawność danych, wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową?
  • Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
  • Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
  • Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
 2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
  • Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do SIO.
  • Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
  • Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły. Weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
  • Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią. Weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
  • Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
  • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
  • Omówienie najczęstszych błędów, popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
 3. Prezentacja, na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
 4. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedzi na pojawiające się pytania dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych?
 5. Inne aspekty: ochrona danych osobowych a RODO, udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami.
 6. Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, sekretarze, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów, odpowiedzialni za weryfikację danych wprowadzonych do SIO przez dyrektorów placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2022 r.