Tryb nadania stopnia nauczyciela mianowanego, powierzanie stanowisk kierowniczych i zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego oraz innych spraw kadrowych w oświacie, z uwzględnieniem zatrudniania w szkołach obywateli Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

W okresie przygotowania lokalnego systemu oświaty do nowego roku szkolnego organy prowadzące podejmują szereg decyzji kadrowych wobec nauczycieli i dyrektorów. Zapraszamy na zajęcia, podczas których omówimy prawne i praktyczne aspekty nadawania nauczycielom stopnia nauczyciela mianowanego, powierzania stanowisk dyrektora, wicedyrektora i innych decyzji kadrowych podejmowanych wobec nauczycieli. Podczas szkolenia omówione zostaną także przepisy dotyczące zatrudniania w polskich szkołach i przedszkolach obywateli Ukrainy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Doskonalenie umiejętności sprawnego przeprowadzenia postępowania w zakresie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
• Uporządkowanie wiedzy i wskazanie właściwego sposobu dokumentowania czynności z zakresu powierzania stanowisk kierowniczych, przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole, zobowiązania nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole.
• Wskazanie podstaw prawnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców w polskich szkołach i przedszkolach. 

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do współczesnego zarządzania dokumentacją:
a. Obowiązek prawny w zakresie dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz ich archiwizacji.
2. Awans na stopień nauczyciela mianowanego - sprawnie i skutecznie.
a. Dokumentacja rozpatrzenia wniosku nauczyciela - wzory dokumentów:
• Zaświadczenie o wszczęciu postępowania.
• Protokół analizy formalnej wniosku.
b. Dokumentacja komisji egzaminacyjnej - wzory dokumentów:
• Powołania komisji egzaminacyjnej.
• Protokół z posiedzenia komisji egzaminacyjnej.
• Zaświadczenie komisji egzaminacyjnej.
c. Wydanie decyzji administracyjnej - termin, ewidencja.
d. Dokumentacja potwierdzająca przyjęcie ślubowania nauczyciela - wzory dokumentów.
e. Decyzje kadrowe po nadaniu nauczycielowi stopnia nauczyciela mianowanego – wzory dokumentów.
3. Powierzanie stanowisk dyrektora i inne decyzje kadrowe podejmowane przez JST.
a. Procedura powierzenia stanowiska dyrektora po przeprowadzonym konkursie – wzory dokumentów.
b. Procedura opiniowania kandydata na stanowisko v-ce dyrektora – wzór wniosku o opinię i opinii JST.
c. Decyzje kadrowe organu prowadzącego wobec nauczycieli:
• Opinia w sprawie przeniesienia nauczyciela na to samo lub inne stanowisko w innej szkole – wzór dokumentacji w sprawie.
• Zobowiązanie nauczyciela do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w innej szkole – wzór polecenia służbowego w sprawie.
4. Zatrudnianie obywateli Ukrainy w polskich szkołach i przedszkolach.
a. Możliwe warianty zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku nauczyciela w polskiej szkole – kompetencje dyrektora, JST i KO.
b. Możliwe warianty zatrudnienia obywatela Ukrainy na stanowisku pracownika samorządowego w szkole i przedszkolu. 
5. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi odpowiedzialni za prowadzenie zadań oświatowych w jst, dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator MEN Nr 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą, a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2017 roku powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 26 maja 2022 r.