• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Uchwała jst w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Kompetencje stanowiące organu prowadzącego wobec pedagogów. Analiza rozstrzygnięć organów nadzorczych, aktualne zmiany prawa oświatowego, niezbędne wzory dokumentów

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z wynagrodzeniami pracowników oświaty w kontekście zmian w prawie oświatowym. Przedstawiane na szkoleniu zagadnienia poparte zostaną praktycznymi przykładami.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z szeregiem zmian, wprowadzonych w prawie oświatowym, konieczne jest dokonanie modyfikacji w regulaminie wynagradzania nauczycieli, przyjętym uchwałą rady jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym wprowadzenie aktualizacji w innych uchwałach dotyczących nauczycieli. W trakcie szkolenia zostanie dokonana analiza sposobu opracowania, uzgadniania i formułowania zapisów w przedmiotowym akcie prawa miejscowego z uwzględnieniem interpretacji i rozstrzygnięć organów nadzorczych.

Uczestnicy nabędą kompleksową wiedzę dotyczącą przygotowania uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania, gdyż ekspertka prowadząca szkolenie omówi nie tylko treść propozycji zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli, ale podczas zajęć wskaże także przykładowe zapisy projektów innych uchwał, regulujących zadania jst wobec nauczycieli. Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami i wzorami dokumentów, uchwał czy zarządzeń, w celu właściwej realizacji przez samorządy zadań z zakresu oświaty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie zmian wprowadzonych w prawie oświatowym, wpływających na wynagradzanie nauczycieli, a skutkujących koniecznością dokonania zmian w regulaminie wynagradzania nauczycieli.
 • Przedstawienie wprowadzonych i planowanych zmian w zakresie prawa oświatowego, wymuszających konieczność aktualizacji w innych uchwałach dotyczących kwestii wynagradzania nauczycieli.
 • Dokonanie analizy dotyczącej opracowania, uzgadniania i zapisów w aktach prawa miejscowego dotyczących nauczycieli.
 • Treść propozycji zapisów w uchwale w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zostanie uzupełniona wynikiem analiz organów nadzorczych.

Część teoretyczna wzbogacona zostanie praktycznymi przykładami zapisów treści uchwał, projektów uchwał, analizą rozstrzygnięć nadzorczych oraz przykładami innej, wymaganej dokumentacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne opracowania regulaminu wynagradzania nauczycieli. Wymagania prawne do konstruowania aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego.
2. Rola i zadania rady danej jst w stosunku do nauczycieli, wynikające z podziału kompetencji organu stanowiącego.
3. Obowiązek uzgadniania projektu uchwały ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli. Szczegółowe uprawnienia resortowe określone w ustawie Karta Nauczyciela.
4.  Zadania rady danej jst w stosunku do nauczycieli, wynikające z regulacji znowelizowanej ustawy o systemie oświaty i ustawy Karta Nauczyciela -obowiązujące od 1 września 2022 r.
5. Informacje ogólne dotyczące szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są objęci zapisami regulaminu wynagradzania (publiczne i niepubliczne).
6.   Zakres świadczeń i dodatków w uchwale rady jst ws. regulaminu wynagradzania nauczycieli:

 • dodatek motywacyjny,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za uciążliwe warunki pracy,
 • dodatek za trudne warunki pracy,
 • dodatek za wychowawstwo,
 • dodatek dla opiekunów grup przedszkolnych,
 • dodatek dla opiekuna stażu,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
 • wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw,
 • nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
 • dodatek za szczególne warunki pracy,
 • inne, ustalone przez jst, dodatki.

7. Wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za staż pracy z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego, jakości realizowanych zadań oraz stażu pracy i formy zatrudnienia.
8. Możliwość i zasady przyznawania dodatków regulowanych nauczycielom, którzy są zatrudnieni w kilku szkołach.
9. Zbieżność kilku dodatków regulowanych – określenie zasad przyznawania bądź odmowy przyznania kilku dodatków regulowanych nauczycielom i osobom, sprawującym funkcje kierownicze.
10. Dyskusja, analiza spraw indywidualnych w jst.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe – organów stanowiących i wykonawczych, pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za realizację zadań oświatowych z ramienia organu prowadzącego, ZEAS-ów, CUW-ów, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert w projekcie "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla jst" realizowanym w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty POWER na zlecenie MEN. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 grudnia 2022 r.