• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników w praktyce i orzecznictwie. Zmiany w k.p.a. w związku z doręczeniami elektronicznymi, ich wpływ na wydawanie decyzji

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Ważne informacje o szkoleniu

Gminy realizują ustawowe zadania dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów, w związku z czym proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego zostanie przedstawiona problematyka wydawania decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia pracowników młodocianych w odniesieniu do praktyki stosowania przepisów oraz aktualnego orzecznictwa.

Prowadząca, w przejrzysty sposób, przedstawi kwestie związane z wydawaniem decyzji o dofinansowaniu, w tym weryfikację wniosku, zasady przyznawania dofinansowania oraz pomocy de minimis, z uwzględnieniem zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowanymi ustawą o doręczeniach elektronicznych.

Zajęcia pozwolą zapoznać się z praktycznym stosowaniem przepisów, uzyskać dostęp do obszernych materiałów szkoleniowych, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków, wyeliminować błędy i nieprawidłowości w bieżącej pracy.

Szkolenie poprowadzi radca prawny, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia dla samorządu, świadcząca wsparcie prawne jst, ceniona za jasny sposób przekazywania wiedzy, uzyskująca bardzo dobre oceny od uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Rozwiązanie problemów w zakresie przyznawania dofinansowania:
  • Przedstawienie, w praktyczny sposób, przepisów dotyczących dofinansowania, w tym wymogów, które należy spełnić, by je otrzymać.
  • Omówienie jak należy weryfikować wnioski o dofinansowanie, na co zwrócić uwagę, co sprawia największe trudności w toku postępowania.
  • Wskazanie, jak należy prawidłowo wypełniać wnioski, wydawać decyzje administracyjne oraz kiedy można zastosować instytucję odwołania.
 • Analiza regulacji związanych z pomocą de minimis, przebiegu postępowania administracyjnego i zasad ochrony danych osobowych w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego:

 • wnioskodawca pracodawca – przedsiębiorca,
 • pracodawca – spółka,
 • pracodawca – jednostka organizacyjna,
 • śmierć pracodawcy a prawo do dofinansowania, 
 • następcy prawni, 
 • OHP, 
 • inni wnioskodawcy.

3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy, będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
5. Definicja rzemieślnika.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast oraz centrów usług wspólnych, zajmujący się rozpatrywaniem wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, pracownicy izb rzemieślniczych oraz inne osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., instytucji kultury, dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 czerwca 2023 r.