• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wypadek dziecka/ucznia w przedszkolu i szkole. Regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w placówce oświatowej. Zapewnienie bezpieczeństwa - zadania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Zapraszamy Państwa na dedykowane pracownikom placówek oświatowych i wydziałów oświaty szkolenie, przedmiotem którego będą wypadki uczniów w szkole lub w przedszkolu.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest usystematyzowanie wiedzy i procedur w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także sposobu postępowania w przypadku wypadku lub zaistnienia sytuacji kryzysowej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uszczegółowienie i uporządkowanie wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa każdej placówki oświatowej.
 • Zaprezentowanie obligatoryjnych obowiązków dyrektora w zakresie warunków oraz wymagań bhp w przedszkolu/szkole/placówce.
 • Szczegółowa analiza postępowania i dokumentowania wypadków szkolnych - zarówno w dokumentacji prawa wewnątrzszkolnego, jak i w czynnościach każdej osoby - świadka wypadku.
 • Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w wersji elektronicznej wzory dokumentów, porządkujących obszar bezpieczeństwa i higieny pracy szkół i placówek.
zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo pracy przedszkola, szkoły i placówki oświatowej - przepisy prawa.
2. Obligatoryjne obowiązki dyrektora szkoły lub placówki dotyczące spełnienia wymagań w zakresie warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy dzieci, uczniów i pracowników:

 • kontrole bhp,
 • ewakuacja z obiektów szkoły lub placówki,
 • szkolenie w dziedzinie bhp dla uczniów,
 • szkolenie w dziedzinie bhp dla pracowników,
 • odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej,
 • budynki i pomieszczenia pracy,
 • organizacja stanowisk pracy,
 • warunki środowiska pracy,
 • wyposażenie stanowisk pracy,
 • maszyny i urządzenia techniczne,
 • wychowanie fizyczne, sport i turystyka,
 • wypadki na terenie szkoły lub placówki.

3. Prawo wewnątrzszkolne: regulamin postępowania w sytuacjach kryzysowych w szkole:

 • upowszechnianie informacji o zasadach postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, 
 • zasady i sposoby reagowania w sytuacji trudnej wychowawczo,
 • poinformowanie dyrektora o zaistnieniu sytuacji trudnej wychowawczo oraz zapewnienie opieki uczniom,
 • wyjaśnienie okoliczności sytuacji trudnej wychowawczo i zabezpieczenie miejsca zdarzenia- wezwanie do szkoły rodziców małoletniego sprawcy sytuacji trudnej wychowawczo i pokrzywdzonego,
 • rozważenie stosowania środków oddziaływania wychowawczego wobec nieletniego ucznia, ewentualnie zastosowanie kary statutowej, 
 • udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej sprawcy, świadkowi lub pokrzywdzonemu sytuacją trudną wychowawczo.

4. Wypadki na terenie placówki - procedura postępowania, dokumentacja:

 • wypadek powstały w szczególnych okolicznościach, 
 • procedura postępowania w razie wypadku w szkole, 
 • powiadomienie rodziców poszkodowanego ucznia,
 • powołanie członków zespołu powypadkowego,
 • postępowanie powypadkowe, 
 • składanie zastrzeżeń do ustaleń protokołu powypadkowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, przedstawiciele organu prowadzącego, nauczyciele, inspektorzy bhp oraz osoby odpowiedzialne za przygotowywanie zmian w prawie wewnątrzszkolnym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 listopada 2023 r.