• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wybrane zadania dyrektora żłobka, klubu dziecięcego jako kierownika zakładu pracy: ocena pracownicza, w tym ocena pracy opiekunek, kontrola zarządcza. Nadzór organu rejestrowego

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą żłobki i kluby dziecięce - zadania osób nimi kierujących oraz organów prowadzących takie placówki.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które ma na celu usystematyzowanie wiedzy w zakresie oceny pracowniczej, kontroli zarządczej oraz wewnętrznej w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi do lat 3. Prowadząca zajęcia przekaże uczestnikom istotne wzory dokumentów, użytecznych w pracy: tj. regulaminy, procedury oraz przykłady dokumentów czy materiałów pomocniczych oraz udzieli praktycznych wskazówek, przydatnych w realizacji zadań przez osoby zarządzające żłobkami i klubami dziecięcymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie lub ugruntowanie wiedzy z zakresu:
  • okresowej oceny pracowników samorządowych, pełniących funkcję kierowniczą oraz pracowników zatrudnionych w żłobkach, klubach dziecięcych,
  • planowania i sposobu dokonywania okresowej oceny pracy pracowników samorządowych, w tym opiekunek dziecięcych,
  • kontroli zarządczej, nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego oraz kontroli zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech,
  • praktycznych rozwiązań dotyczących realizacji kontroli zarządczej, możliwych do zastosowania w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 • Analiza najważniejszych dokumentów i dobrych praktyk dotyczących prawidłowego funkcjonowania żłobka/klubu dziecięcego w kontekście tematyki szkolenia.
 • Wyposażenie uczestników w regulaminy, procedury oraz przykłady dokumentów i materiałów pomocniczych, wynikających z tematyki zajęć.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ustawa o pracownikach samorządowych i ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech z uwzględnieniem regulacji w zakresie praw i obowiązków pracowniczych:
  • osoby zatrudnione w instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi, podlegające okresowej ocenie pracy,
  • ocena pracy osoby zajmującej stanowisko kierownicze w instytucjach opieki nad dziećmi,
  • planowanie i terminowość dokonywania oceny pracy pracowników samorządowych, zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
  • zasady dokonywania okresowych ocen pracowniczych.
 2. Regulamin okresowej oceny pracowników żłobka, klubu dziecięcego:
  • sposób dokonywania okresowych ocen,
  • okresy, za które dokonywana jest ocena pracy,
  • kryteria oceny: obowiązkowe i dobrowolne,
  • wskaźniki i skala ocen.
 3. Ocena pracy w dokumentacji pracowniczej.
 4. Kontrola zarządcza w instytucji opieki nad dziećmi do lat 3:
  • podmioty zobligowane do przestrzegania kontroli zarządczej,
  • kontrola zarządcza w przepisach prawa,
  • kontrola zarządcza w zadaniach kierowników samorządowych żłobków i klubów dziecięcych, jako publicznych jednostek organizacyjnych,
  • wymogi ustawowe dotyczące wdrożenia, planowania, zakresu realizacji i sprawozdawczości kontroli zarządczej,
  • standardy kontroli zarządczej,
  • analiza i ocena ryzyka – monitorowanie i ocena ryzyka,
  • procedura wdrożenia oraz dokumentowanie kontroli nadzorczej w żłobku samorządowym.
 5. Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem, klubem dziecięcym, dziennym opiekunem (publicznym i prywatnym), po zmianie przepisów prawnych od 1 kwietnia 2022 r.:
  • aktualizacja uchwały dotyczącej planu nadzoru nad formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz doprecyzowanie form i częstotliwości kontroli, obejmującej dodatkowo zgodność sprawozdawczą podmiotów, realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech,
  • nadzór gminy nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat trzech,
  • kontrole planowe i doraźne, realizowane przez organ rejestrowy (wójta, burmistrza, prezydenta),
  • nadzór i kontrola w realizacji zadań dyrektora żłobka i kierownika klubu dziecięcego,
  • proponowane formy planowania i dokumentacji wewnętrznych form nadzoru i kontroli.
 6. Dyskusja moderowana, wymiana doświadczeń.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele samorządowych i niesamorządowych instytucji opieki dla dzieci w wieku do lat 3: organy prowadzące, dyrektorzy żłobków, kierownicy klubów dziecięcych, przedstawiciele samorządów gminnych, prowadzący zadania w zakresie: rejestru, kontroli i nadzoru nad instytucjami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk, ekspert w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert szkoleń w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m. in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 czerwca 2023 r.