Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania jednostek oświatowych za 2021 rok

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami związanymi z prawidłowym przygotowaniem do sprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych. Omówimy przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań budżetowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zagadnienia przedstawione na szkoleniu pozwolą na zrozumienie założeń i praktycznych rozwiązań dotyczących sprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych.
• Omówienie zasad rachunkowości i harmonogramu zamykania ksiąg rachunkowych.
• Przedstawienie wymagań w zakresie terminowości i częstotliwości inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów.
• Przekazanie wskazówek dotyczących poprawnego przygotowania sprawozdania finansowego, budżetowego i w zakresie operacji finansowych, ujęcia danych w informacji dodatkowej.
• Omówienie najczęstszych błędów w Rb-27S, Rb-28S,Rb-N, Rb-Z.
• Wskazanie etapów w zakresie operacji finansowych. 
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Zasady rachunkowości i zasady rachunkowości budżetowej w 2021 r. – rozwiązania przydatne do uwzględnienia w polityce rachunkowości, uproszczenia.
2. Znowelizowana klasyfikacja wydatków, a układ rodzajowy kosztów – powiązanie kont zespołu 4 z klasyfikacją wydatków.
3. Harmonogram zamknięcia ksiąg rachunkowych – weryfikacja danych, wycena, inwentaryzacja, wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań, zmiany danych po zamknięciu ksiąg.
4. Weryfikacja danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki i ustalenie wartości aktywów i pasywów na moment bilansowy:
- środki pieniężne jednostki – własne i obce środki pieniężne (depozyty), środki pieniężne w drodze,
- aktywa trwałe – wymagania dla ewidencji syntetycznej i analitycznej, zmiany wartości początkowej – środki trwałe, pozostałe środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe,
- przychody i koszty jednostki, rozliczenia międzyokresowe – ewidencja księgowa z uwzględnieniem zasad rachunkowości (uproszczenia), obieg i kontrola dokumentów księgowych (bieżąca, rzetelna ewidencja),
- należności i zobowiązania – kategorie rozrachunków długo i krótkoterminowych, spornych, wymagalnych, publicznoprawnych, cywilnoprawnych; kompensata, ugoda, ulgi w spłacie należności, naliczenie odsetek, ustalenie odpisów aktualizujących; restrukturyzacja zobowiązań,
- fundusz jednostki – ewidencja syntetyczna i analityczna,
- rozliczenia z tytułu realizacji programów i projektów (finansowanych ze źródeł zewnętrznych) – środki pieniężne, rozrachunki,
- rozliczenia z budżetem jst.
5.  Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów jednostki – wymagania co do metody, częstotliwości i terminowości inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów. Zagadnienia do uregulowania w przepisach wewnętrznych, dokumentowanie przebiegu i wyniku inwentaryzacji, powierzenie obowiązków a odpowiedzialność za inwentaryzację.
6.  Sprawozdanie finansowe jednostki za 2021 r.  – powiązanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysku i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu, dane do informacji dodatkowej.
7.  Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2021 r. - dane z ewidencji księgowej jednostki oraz innych źródeł do ujęcia w sprawozdaniach jednostkowych, przykłady błędów w Rb-27S, Rb-28S,Rb-N, Rb-Z.
8.  Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, księgowi, pracownicy działów księgowości w jednostkach oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, doświadczony i ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości budżetowej i finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 325 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 grudnia 2021 r.